Lütfen bekleyiniz...

Gıda Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Kavramdan Mahkeme Kararı Arama

Kavram  

A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
 • PAÇACI VD./ TÜRKİYE DAVASI (1)

 • PADİŞAH BOZUNTUSU SÖZÜNÜN HAKARET OLMADIĞI - İddianameye Konu Sözlerin Söylendiği Yer ve Zaman Unsurları da Dikkate Alındığında Katılanın Onur Şeref ve Saygınlığını Rencide Edici Boyutta Olmadığı - Eleştiri Niteliğinde Olduğu - Aksi Düşünce Suçla Korunmak İstenen Değeri Ölçüsüz Bir Şekilde Genişletmek ve İfade Özgürlüğünü Ön Plana Çıkaran Evrensel Hukuk Düşüncesiyle Bağdaşmayan Bir Yorum Anlamına Gelebileceği - Bu İtibarla Hakaret Suçunun Unsurlarının Somut Olayda Oluşmadığı - Sanığın Beraati Gerektiği (1)

 • PAFİS DİRENME (1)

 • PAFTA İLE ÇAP UYUMSUZLUĞUNUN GİDERİLMESİ (1)

 • PAFTA YENİLEME ÇALIŞMASI (1)

 • PAFTA YENİLEME VE SINIRLANDIRMA İŞLEMİ (1)

 • PAFTADA GÖRÜNEN KOMŞU TAŞINMAZLARA AİT TAPU KAYITLARININ GETİRTİLMEMİŞ OLMASI (1)

 • PAFTADA GÖSTERİLMEYEN VE ÇAPLARA İNTİKAL ETMEYEN YOLLARA BAĞLANTILI GEÇİT HAKKI (1)

 • PAFTALARIN DÜZENLENDİĞİ TARİH (2)

 • PAFTALARIN YENİLENMESİ İTİRAZ DAVASI (1)

 • PAFTALARIN YENİLENMESİNE İTİRAZ (1)

 • PAFTANIN DÜZENLENME TARİHİ (1)

 • PAFTANIN YENİLENMESİ ÇALIŞMASI İLE OLUŞAN TAPU KAYDININ İPTALİ VE TESCİL - Hak Düşürücü Süreler Geçmişse De, Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Olduğu İddiası İle Yürürlük Tarihinden Önce Açılmış ve Henüz Kesin Hükme Bağlanmamış Olan Davalarda Dahi Uygulanır Hükmü Uyarınca Hak Düşürücü Süre Nedeniyle Reddine Karar Verilemeyeceği (1)

 • PAFTASINDA YOL OLARAK BIRAKILAN TAŞINMAZIN TESCİLİ TALEBİ (8)

 • PAFTASINDA YOL OLARAK GÖSTERİLEN BİR YER HAKKINDA KADASTRO TUTANAĞI DÜZENLENMEDİĞİ TESPİT VE SINIRLANDIRMA GİBİ BİR İŞLEM YAPILMADIĞI İÇİN TESPİT DIŞI BIRAKILMA İŞLEMİ NİTELİĞİNDEDİR (1)

 • PAFTASINDA YOL OLARAK GÖSTERİLEN KISMIN ORMAN OLARAK HAZİNE ADINA TAPUYA TESCİLİ İSTEMİ (1)

 • PAFTASINDA YOL OLARAK GÖSTERİLEN TAŞINMAZDA MÜLKİYET HAKKININ DOĞDUĞUNA KARAR VERİLMESİ TALEBİ (1)

 • PAFTOS VE ÖRF-Ü BELDE GEDİĞİ (1)

 • PAK/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • PAKDEMİRLİ/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • PAKET SİGORTA POLİÇESİ (1)

 • PAKET TUR SÖZLEŞMESİ (3)

 • PAKET TUR SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVASI (1)

 • PAKET TUR SÖZLEŞMESİNİN HAKLI NEDENLE FESHİNDEN KAYNAKLI, ÖDENMEYEN SÖZLEŞME ÜCRETİNİN İADESİ İSTEMİNİN REDDİNE DAİR TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARININ İPTALİ TALEBİ - Paket Tur Düzenleyicisinin Sözleşmenin Feshi Anına Kadar Yaptığı ve Geri Alma İmkanı Olmayan Harcamaların Tüketiciye İadesi Mümkün Olmadığı - Paket Tur Düzenleyicisinin Bu Kapsamdaki Harcamaları Belgelendirmesi Gerekeceği - Paket Tur Düzenleyicisinin Yaptığı ve Geri Alma İmkanı Olmayan Harcamalar Saptanarak, Kalan Bedelin Davacı Tüketiciye İadesine Karar Verilmesi Gerektiği - Eksik İncelemeye Dayalı Olarak Karar Verilmiş Olması Usul ve Yasaya Aykırı Olup, N Kanun Yararına Bozma Talebinin Kabulü Gerektiği (1)

 • PAKET TUR SÖZLEŞMESİNİN İPTAL EDİLMESİ NEDENİ İLE BALAYI TATİLİNİN YAPILAMAMASINDAN DOLAYI UĞRANILAN MANEVİ ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİ (1)

 • PAKETLEME İŞİNİN YAN İŞ OLMASI (1)

 • PAKETLEME VE TORBALAMA İŞİNİN NİTELİĞİ (1)

 • PAKKAN/TÜRKİYE DAVASI (3)

 • PALAMAR ÜCRETİ (2)

 • PAMAK/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • PAMUK ÇIRÇIRLAMA VE NEBATİ YAĞ İŞLETMECİLİĞİ FAALİYETİNDE BULUNAN ŞİRKET HAKKINDA HATALI TAHRİYAT - Davacı Şirketin İncelenen Döneminde Yapmış Olduğu Mahlıç Pamuk, Ham Pamuk Yağı ve Küspe İmalatlarının Söke Ticaret Borsası'nca Belirlenen Fire ve Randıman Oranlarından Farklılık Arz Ettiği - Yeniden Yapılan İmalat Hesaplamalarına Göre Bir Miktar Kütlü Pamuğu Müstahsil Makbuzu Düzenlemeksizin Belgesiz Aldığı - Belgesiz Olarak Alınan Kütlü Pamuk İçin %4 Oranı Üzerinden Tarhiyatın Yapıldığı - İnceleme Elemanı Tarafından Mükellefin Defter ve Belgeleri Üzerinde Yapılan İnceleme Neticesinde Bulunan Belgesiz Alımlar İçin Dava Konusu Cezalı Gelir (Stopaj) Vergisi Tarhiyatı Yapılmış ve Belgesiz Alımı Olduğu Tespit Edildiği - Gelir Vergisi Kanunun İlgili Maddesi Uyarınca Mükelleflerin Çiftçilerden Aldıkları Kütlü Pamuk İçin Gelir Vergisi Kesintisi Yapmaları Gerektiği - Davacının Söz Konusu Emtiayı Çiftçiden Aldığı Hususunda Somut Bir Tespitin Olmadığı - Sadece İnceleme Elamanının Bu Yöndeki Varsayımından Hareketle Tarhiyat Yapıldığı - Dava Konusu Tarhiyatta Hukuka Uyarlık Bulunmadığı (1)

 • PAMUK ÇIRÇIRLAMA VE NEBATİ YAĞ İŞLETMECİLİĞİ FAALİYETİNDE BULUNAN ŞİRKETİN, KAYIT VE BEYAN DIŞI BIRAKTIĞI TESPİT EDİLEN BELGESİZ ALIŞLARININ ÇİFTÇİDEN YAPILDIĞININ KABULÜ SURETİYLE GELİR (STOPAJ) VERGİSİ TARHİYATI YAPILDIĞI - Şirketin Yapmış Olduğu Mahlıç Pamuk, Ham Pamuk Yağı ve Küspe İmalatlarının Ticaret Borsası'nca Belirlenen Fire ve Randıman Oranlarından Farklılık Arz Ettiği - Yeniden Yapılan İmalat Hesaplamalarına Göre Bir Miktar Kütlü Pamuğu Müstahsil Makbuzu Düzenlemeksizin Belgesiz Aldığından, Belgesiz Olarak Alınan Toplam Kütlü Pamuk İçin %4 Oranı Üzerinden Tarhiyatın Yapıldığı - İnceleme Elemanı Tarafından Mükellefin Defter ve Belgeleri Üzerinde Yapılan İnceleme Neticesinde Bulunan Belgesiz Alımlar İçin Dava Konusu Cezalı Gelir (Stopaj) Vergisi Tarhiyatı Yapıldığı - Belgesiz Alımı Olduğu Tespit Edilmiş İse De, Mükelleflerin Çiftçilerden Aldıkları Kütlü Pamuk İçin Gelir Vergisi Kesintisi Yapmaları Gerektiği - Davacının Söz Konusu Emtiayı Çiftçiden Aldığı Hususunda Somut Bir Tespitin Olmadığı - Sadece İnceleme Elemanının Bu Yöndeki Varsayımından Hareketle Tarhiyat Yapıldığı - Tarhiyatta Hukuka Uyarlık Bulunmadığı - Tarhiyatı Kaldıran Mahkeme Kararında Sonucu İtibariyla Hukuka Aykırılık Görülmediği (1)

 • PAMUK SATIŞ SÖZLEŞMESİ UYARINCA ÖDENMEYEN MAL BEDELİNİN TAHSİLİ (1)

 • PANİK YARATABİLECEK TARZDA SİLAHLA ATEŞ ETME SUÇU (1)

 • PANO KİRA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAĞIN TAHSİLİNDE GÖREVLİ MAHKEME - Kira İlişkisinden Doğan Alacak Davaları da Dâhil Olmak Üzere Tüm Uyuşmazlıkları Konu Alan Davalar İle Bu Davalara Karşı Açılan Davalar Sulh Hukuk Mahkemesinde Görülür (1)

 • PARA ALACAĞI (1)

 • PARA ALACAĞI VE ZİYNET EŞYALARI (1)

 • PARA ALACAĞINA İLİŞKİN DAVALARDA AKSİ KARARLAŞTIRILMADIKÇA PARA BORCU ALACAKLININ YERLEŞİM YERİNDE ÖDENMESİ GEREKTİĞİNDEN ALACAKLININ BULUNDUĞU YER MAHKEMESİNİN DE YETKİLİ OLDUĞU (1)

 • PARA ALACAĞINA İLİŞKİN DAVALARDA YETKİ - Aksi Kararlaştırılmadıkça Para Borcunun Alacaklının Yerleşim Yerinde Ödenmesi Gerektiği - Alacaklının Bulunduğu Yer Mahkemesinin de Yetkili Olduğu (1)

 • PARA ALACAĞINA İLİŞKİN İLAMIN TAKİBİ (1)

 • PARA ALACAĞINDAN KAYNAKLANAN TAKİBE İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • PARA ALACAĞINDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIĞIN DAVACININ İKAMETGAHI MAHKEMESİNDE GÖRÜLMESİ (1)

 • PARA ALACAĞINI İÇEREN İLAMIN İCRASI (1)

 • PARA ALACAĞININ ÖDETİLMESİ TALEBİ (2)

 • PARA ALACAĞININ TAKİBİ (1)

 • PARA ALACAKLARI HAKKINDA BU İSTEMLERİ İÇİN İHTİYATİ TEDBİR İSTENMESİ (1)

 • PARA ALACAKLARINDA İCRA TAKİBİ (1)

 • PARA ALACAKLARINDA SATIŞ TALEBİ (1)

 • PARA ALACAKLARINDA TENKİS HESABI (1)

 • PARA ALARAK HAKSIZ MENFAAT TEMİN ETMEK SURETİYLE DOLANDIRICILIK SUÇU (1)

 • PARA BİRİMİNDE DEĞİŞİKLİK (1)

 • PARA BORCU (1)

 • PARA BORCU İÇİN ALACAKLININ İKAMETGAHINDA TAKİP BAŞLATILABİLMESİ (1)

 • PARA BORCU VE TEMİNAT İÇİN İCRA TAKİBİ (21)

 • PARA BORCUNA VEYA TEMİNAT VERİLMESİNE DAİR İLAMA DAYALI OLARAK İLAMSIZ İCRA TAKİBİ YAPILMASI - Alacaklı Tarafından Para Borcuna veya Teminat Verilmesine Dair İlam İcra Dairesine Verilince İcra Memuru Borçluya Bir İcra Emri Tebliğ Eder - İcra Memurunun Aksi Yöndeki İşlemleri Kamu Düzenine Aykırılık Oluşturacağından, Süresiz Şikayete Tabi Olacağı Gibi Hakim Tarafından da Re'sen Gözetilmelidir - İlama Dayalı Olarak İlamsız İcra Takibi Yapılamaz (1)

 • PARA BORCUNU İÇEREN İLAM (1)

 • PARA BORCUNUN DAYANAĞI FATURA (1)

 • PARA BORCUNUN GÖTÜRÜLECEK BORÇ OLMASI (1)

 • PARA BORCUNUN GÖTÜRÜLECEK BORÇLARDAN OLMASI (1)

 • PARA BORCUNUN İFA YERİ (1)

 • PARA BORCUNUN REHİNLE TEMİN EDİLMEMİŞ VE VADESİNİN GELMİŞ BULUNMASI ŞARTI (1)

 • PARA BORÇLARI AÇISINDAN BORÇLU TEMERRÜDÜNE BAĞLANAN SONUÇLARDAN BİRİSİ TEMERRÜT FAİZİ ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜDÜR (2)

 • PARA BORÇLARI AÇISINDAN BORÇLU TEMERRÜDÜNE BAĞLANAN SONUÇLARDAN BİRİSİ, TEMERRÜT FAİZİ ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜDÜR (1)

 • PARA BORÇLARI ALACAKLININ ÖDEME ZAMANINDAKİ YERLEŞİM YERİNDE ÖDENİR (1)

 • PARA BORÇLARINDA YETKİLİ İCRA DAİRESİ (1)

 • PARA BORÇLARININ ALACAKLININ YERLEŞİM YERİNDE ÖDENMESİ GEREKİR (1)

 • PARA CEZALARI (8)

 • PARA CEZALARI BELİRLENİRKEN HÜKÜMDEN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİREN YASANIN GÖZETİLMESİ ZORUNLULUĞU (2)

 • PARA CEZALARI VE SÜRELİ PARA CEZALARINDA ZAMANAŞIMI (3)

 • PARA CEZALARINA İTİRAZ (1)

 • PARA CEZALARINA VAKİ İTİRAZ (4)

 • PARA CEZALARINDA BİN LİRANIN KÜSURUNUN ATILMASI (7)

 • PARA CEZALARINDA ÜST SINIRIN GEÇİLEMEYECEĞİ (1)

 • PARA CEZALARINDAN ÇEVRİLEN HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALAR (1)

 • PARA CEZALARINI HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZAYA ÇEVİRME YASAĞI (1)

 • PARA CEZALARININ ALT VE ÜST SINIRI (2)

 • PARA CEZALARININ FARKLI İNFAZ REJİMLERİNE TABİ OLMALARI SEBEBİYLE TOPLANAMAMALARI (1)

 • PARA CEZALARININ İNFAZI (1)

 • PARA CEZALARININ TESPİTİ VE YERİNE GETİRİLMESİ (1)

 • PARA CEZASI (39)

 • PARA CEZASI DIŞINDAKİ TEDBİRLERE ÇEVİRME (1)

 • PARA CEZASI KARARINA VAKİ İTİRAZ (1)

 • PARA CEZASI MİKTARININ BELİRLENİRKEN HÜKÜMDEN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİREN YASA MADDESİNİN GÖZETİLMESİ ZORUNLULUĞU (1)

 • PARA CEZASI MİKTARININ BELİRLENMESİ (1)

 • PARA CEZASI MİKTARININ BELİRLENMESİNDE DİKKATE ALINACAK TEMEL ÖLÇÜTÜN YAPI SINIFI VE GRUBU İLE RUHSATSIZ VEYA RUHSATA AYKIRI İMALAT ALANININ VARSA AYKIRILIKTAN EKLENEN ALANIN KATILMASI SURETİYLE BULUNACAK ALAN OLDUĞU (1)

 • PARA CEZASI ÖDEME EMRİNİN TEBLİĞ EDİLMEDEN İADESİ (1)

 • PARA CEZASI ÖDEME EMRİNİN USULÜNE UYGUN TEBLİĞ EDİLMEMESİ (1)

 • PARA CEZASI TAKSİTLENDİRİLİRKEN TAKSİT ARALIĞININ GÖSTERİLMEMESİ (1)

 • PARA CEZASI TEBLİĞ EDİLMEDEN ÖDEME EMRİNİN TEBLİĞİ (1)

 • PARA CEZASI UYGULANMASINA İLİŞKİN ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ (2)

 • PARA CEZASI ÜZERİNDEN HÜKMOLUNAN NİSBİ HARCIN EKSİK ALINMASI (1)

 • PARA CEZASI VE ARACIN TRAFİKTEN MEN EDİLMESİNE İLİŞKİN KARARIN İPTALİ (2)

 • PARA CEZASI VE SÜRÜCÜ BELGESİ GERİ ALMA TUTANAĞINA KARŞI AÇILAN DAVANIN GÖRÜM VE ÇÖZÜMÜNDE ADLİ YARGI YERİ GÖREVLİDİR (1)

 • PARA CEZASI VE TAZMİNAT (5)

 • PARA CEZASI VERİLMESİ İŞLEMİ İMAR MEVZUATINA AYKIRI BİR YAPILANMANIN TESPİTİ ÖNLENMESİ VEYA GİDERİLMESİNE YÖNELİK İDARİ BİR İŞLEMİN DEVAMI NİTELİĞİNDE OLDUĞUNDAN PARA CEZALARINA KARŞI AÇILACAK DAVALARDA İDARİ YARGI GÖREVLİDİR (1)

 • PARA CEZASI VERİLMESİNDE ÖLÇÜ (1)

 • PARA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN BELEDİYE ENCÜMENİ KARARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • PARA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU'NUN İŞLEMİNİN İPTALİ VE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİ (1)

 • PARA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE ENCÜMENİ KARARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • PARA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN REKABET KURULU KARARI İLE CEZAYA DAYANAK ALINAN YÖNETMELİĞİN VE ÖZELLİKLE GEÇİCİ 1. MADDESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • PARA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN REKABET KURULU KARARININ DAVACI ŞİRKETE İLİŞKİN KISIMLARININ İPTALİ İSTEMİ (3)

 • PARA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN REKABET KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • PARA CEZASINA ÇEVİRME (2)

 • PARA CEZASINA ÇEVİRME ESNASINDA UYGULAMA MADDESİNİN GÖSTERİLMEMESİ (1)

 • PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİ (1)

 • PARA CEZASINA GECİKME ZAMMI UYGULANMAMASI (2)

 • PARA CEZASINA HÜKMEDİLEMEMESİ (5)

 • PARA CEZASINA HÜKMEDİLMEMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • PARA CEZASINA İLİŞKİN İŞLEMİN DAYANAĞI OLAN YASAL DÜZENLMENİN ANAYASA MAHKEMESİNCE İPTAL EDİLMESİ (1)

 • PARA CEZASINA İLİŞKİN KARARIN İPTAL EDİLMESİ İSTEMİ - Araç Trafikten Men İşlemi - İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği (1)

 • PARA CEZASINA İTİRAZ (1)

 • PARA CEZASINA KARŞI AÇILACAK DAVADA GÖREVLİ MAHKEME - Araç Trafikten Men İşleminin de İdari Yargıda Konu Yapılması Karşısında Kabahatler Kanunu’Nun İlgili Maddesi Gereği İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerekir (1)

 • PARA CEZASINA KONU AKARYAKIT İSTASYONUNUN YAKLAŞIK ÜÇ YIL ÖNCE FAALİYETİNE SON VERDİĞİ, LİSANSSIZ FAALİYETİN SÖZ KONUSU OLMADIĞI İLERİ SÜRÜLEREK İDARİ İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • PARA CEZASINA KONU EKSİKLİĞİN TAMAMLANMASI (1)

 • PARA CEZASINA VAKİ İTİRAZ (2)

 • PARA CEZASINA VEYA TEDBİRLERDEN BİRİNE ÇEVRİLMESİ (1)

 • PARA CEZASINDAKİ MİSLİ TABİRİ (1)

 • PARA CEZASINDAN YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU (1)

 • PARA CEZASININ ALT SINIRININ BELİRLENMEMİŞ OLMASI (1)

 • PARA CEZASININ ARTTIRILAMAMASI (1)

 • PARA CEZASININ ASIL ALACAK ÜZERİNDEN VERİLMESİ GEREKLİLİĞİ (1)

 • PARA CEZASININ BELİRLENMESİ (1)

 • PARA CEZASININ ERTELEMEYE ESAS ALINAMAYACAĞI (1)

 • PARA CEZASININ ERTELENMESİ (1)

 • PARA CEZASININ EYLEM TARİHİNDEN BİR ÖNCEKİ YIL GAYRI SAFİ GELİR ÜZERİNDEN TESPİTİ (2)

 • PARA CEZASININ FAHİŞ OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ (1)

 • PARA CEZASININ HAZİNE LEHİNE HÜKMEDİLMEMESİ (1)

 • PARA CEZASININ HESAPLANMASI (1)

 • PARA CEZASININ HESAPLANMASINDA GAYRİ SAFİ GELİRİN YANLIŞ BELİRLENDİĞİ İDDİASI (2)

 • PARA CEZASININ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZAYA ÇEVRİLMEMESİ (1)

 • PARA CEZASININ İDARİ PARA CEZASINA DÖNÜŞMESİ (1)

 • PARA CEZASININ İPTALİ (2)

 • PARA CEZASININ İPTALİNE İLİŞKİN KARAR (1)

 • PARA CEZASININ KARAR DÜZELTME İSTEYENDEN ALINARAK HAZİNEYE GELİR KAYDEDİLECEĞİ (1)

 • PARA CEZASININ KISMEN İPTALİ (1)

 • PARA CEZASININ MİKTAR YÖNÜNDEN KESİN NİTELİKTE OLMASI (3)

 • PARA CEZASININ MİRASÇILARDAN TAHSİL EDİLEMEMESİ (1)

 • PARA CEZASININ NİSBİ NİTELİKTE OLMASI (1)

 • PARA CEZASININ SEÇİMLİK OLARAK ÖNGÖRÜLMÜŞ OLMASI (1)

 • PARA CEZASININ TAHSİL EDİLECEĞİ TARİHTE CEZA MİKTARINDA LEHE BİR DEĞİŞİKLİK SÖZ KONUSU İSE BU MİKTAR ESAS ALINARAK TAHSİLAT YAPILACAĞI (4)

 • PARA CEZASININ TAHSİL EDİLECEĞİ TARİHTE CEZA MİKTARINDA LEHE BİR DEĞİŞİKLİK SÖZ KONUSU VARSA LEHE OLANIN UYGULANMASI (1)

 • PARA CEZASININ TAHSİLİ (1)

 • PARA CEZASININ TAHSİLİ AMACIYLA GAYRİMENKULE YÖNELİK OLARAK TESİS EDİLEN HACİZ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • PARA CEZASININ TAKSİTLENDİRİLMESİ (2)

 • PARA CEZASININ TAKSİTLER HALİNDE ÖDENECEĞİNE KARAR VERİLİRKEN ÖDENMEYEN PARA CEZASININ HAPSE ÇEVRİLECEĞİ İHTARINDA BULUNULMASI GEREKTİĞİ (1)

 • PARA CEZASININ TAYİNİ (4)

 • PARA CEZASININ TEHİRİ (1)

 • PARA CEZASININ TEKERRÜRE ESAS ALINMAMASI (1)

 • PARA CEZASININ TEKERRÜRE ESAS OLMASI (1)

 • PARA CEZASININ TEMYİZ KAPSAMINDA YER ALMAMASI (2)

 • PARA CEZASININ TESBİTİ (1)

 • PARA CEZASININ TESPİT USULÜ (1)

 • PARA CEZASININ TESPİTİ (2)

 • PARA CEZASININ USULÜNE UYGUN OLARAK TEBLİĞ EDİLMEDİĞİ VE CEZADAN ÖDEME EMRİ İLE HABERDAR OLDUKLARI (1)

 • PARA CEZASININ VE ARACIN 60 GÜN SÜRE İLE TRAFİKTEN MEN EDİLMESİNE İLİŞKİN KARARIN İPTAL EDİLMESİ İSTEMİ (4)

 • PARA CEZASININ VE ARACIN 60 GÜN SÜRE İLE TRAFİKTEN MEN EDİLMESİNE İLİŞKİN KARARIN İPTALİ (2)

 • PARA CEZASININ VE ARACIN İLE TRAFİKTEN MEN EDİLMESİNE İLİŞKİN KARARIN İPTALİ (3)

 • PARA CEZASININ VE ARACIN TRAFİKTEN MEN EDİLMESİNE İLİŞKİN KARARIN İPTAL EDİLMESİ İSTEMİ (2)

 • PARA CEZASININ VE ARACIN TRAFİKTEN MEN EDİLMESİNE İLİŞKİN KARARIN İPTALİ (7)

 • PARA CEZASININ VE TRAFİKTEN MEN EDİLMESİNE İLİŞKİN KARARIN İPTAL EDİLMESİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • PARA CEZASININ YENİDEN TAKDİR EDİLMESİ (1)

 • PARA CEZASININ YTL OLARAK BELİRTİLMESİ (1)

 • PARA CEZASININA VAKİ İTİRAZIN REDDİNE DAİR İŞLEMİN İPTALİ TALEBİ (1)

 • PARA DEĞERİNDEKİ DÜŞMENİN AYLIĞA ETKİSİ (1)

 • PARA DEĞERİNİN DÜŞMESİ ALIM GÜCÜNÜN AZALMASI (1)

 • PARA GÖNDERME TALEBİ (1)

 • PARA MİKTARININ BELİRLENMESİ (1)

 • PARA MÜŞTEREK HESABA YATIRILDIĞINA VE PAY BAKIMINDAN BİR ANLAŞMA BULUNMADIĞINA GÖRE MÜLKİYETİN YARI YARIYA OLMAK ÜZERE HAK SAHİPLERİNE AİT OLMASI GEREKİR (1)

 • PARA MÜŞTEREK HESABA YATIRILDIĞINA VE PAY BAKIMINDAN BİR ANLAŞMA BULUNMADIĞINA GÖRE MÜLKİYETİN YARI YARIYA OLMAK ÜZERE HAK SAHİPLERİNE AİT OLMASI GEREKTİĞİ (1)

 • PARA ÖDEMELERİNİN BANKA VEYA ÖZEL FİNANS KURUMLARI İLE YAPILMASI ZORUNULULUĞU (1)

 • PARA TAHSİLİ VE GAYRİMENKUL TESLİMİ (1)

 • PARA TAHSİLİNE YETKİLİ SANIK (1)

 • PARA ÜZERİNE ÜÇÜNCÜ KİŞİDEN SONRA BİRDEN ÇOK KAMU ALACAĞI İÇİN HACİZ KONULMASI HALİNDE BÜTÜN KAMU ALACAKLARININ İLK HACZE İŞTİRAKİNİN KABULÜ GEREKTİĞİ (1)

 • PARA VE ALACAK HACİZLERİNE İLİŞKİN İŞLEMLER MENKUL MAL HÜKÜMLERİNE GÖRE YAPILIR (1)

 • PARA VE HAMİLE YAZILI SENETLERDE ZİLYEDİN DAVA HAKKI (2)

 • PARA VE HAMİLİNE YAZILI SENET (1)

 • PARA VE HAMİLİNE YAZILI SENETLERİN İYİNİYETLE İKTİSABI (1)

 • PARA VE KIYMETLİ DAMGALARI YAPMAYA YARAYAN ARAÇLAR (3)

 • PARA VE TEMİNAT BORCU İÇİN YAPILAN TAKİPLER (2)

 • PARA VE TEMİNAT BORÇLARINDA YETKİLİ İCRA DAİRESİ (1)

 • PARA VE TEMİNAT VERİLMESİNE İLİŞKİN İCRA EMRİ VE İÇERİĞİ (41)

 • PARA VEYA TEMİNAT BORCU İÇİN TAKİP HUSUSUNDA HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNUNUN YETKİYE DAİR HÜKÜMLERİ KIYAS YOLUYLA TATBİK OLUNUR (1)

 • PARADA SAHTECİLİK (3)

 • PARADA SAHTECİLİK - Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına İlişkin İlk Hükmün Ortadan Kalkması Nedeniyle Kurulan Yeni Hükmün Gerekçesinde İddia ve Savunmada İleri Sürülen Görüşlerin Yazılması - Kanıtların Tartışılarak Değerlendirilmesi - İnfazı Kabil Bir Hüküm Kurulması Gereği (1)

 • PARADA SAHTECİLİK SUÇU (129)

 • PARADA SAHTECİLİK SUÇUNUN İŞLENMESİ SIRASINDA BAŞKASINA AİT KİMLİK KULLANILMASI SUÇUNUN İŞLENMESİ (1)

 • PARADA SAHTECİLİK SUÇUNUN KESİNTİSİZ SUÇ OLMASI (1)

 • PARADA SAHTECİLİK SUÇUNUN KESİNTİSİZ SUÇLARDAN OLMASI VE İDDİANAMENİN DÜZENLENMESİ İLE HUKUKİ KESİNTİNİN OLUŞTUĞU (2)

 • PARADA SAHTECİLİK SUÇUYLA KORUNMASI AMAÇLANAN HUKUKSAL DEĞER MİLLİ EKONOMİDİR (1)

 • PARADA SAHTECİLİKLE İLGİLİ BİLGİLERİN TOPLANMASI (7)

 • PARADA SAHTECİLİKTE PARAYA EŞİT SAYILAN DEĞERLER (3)

 • PARADAKİ SAHTELİĞİN ANLAŞILMASI (2)

 • PARADAN YOKSUN KALMADAN DOĞAN ZARAR (1)

 • PARAF İMZANIN VADE TARİHİNDEKİ DÜZELTMEYE İLİŞKİN OLMASI (1)

 • PARAFE EDİLMEMİŞ DÜZELTME (1)

 • PARALARI YEDİNDE ALIKOYMA (1)

 • PARALARIN BANKALARA VE MALSANDIKLARINA YATIRILMASI (1)

 • PARALARIN FİİLEN KAMU HİZMETİNDE KULLANILIP KULLANILMADIĞININ TESPİTİ (2)

 • PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI (1)

 • PARALARIN SAHTELİĞİ HUSUSUNDA MERKEZ BANKASINDAN RAPOR ALINMASI GEREĞİ (1)

 • PARANIN ALIM GÜCÜ (2)

 • PARANIN AVANS FAİZİYLE BİRLİKTE DAVALILARDAN MÜŞTEREKEN VE MÜTESELSİLEN TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • PARANIN BOŞANMA DAVA TARİHİNDEN ÖNCE DİĞER DAVALI OLAN BABASINA HAVALE ETTİĞİNİ AÇIKLAYARAK İŞLEYECEK YASAL FAİZİ İLE TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • PARANIN DAVALI BANKA TARAFINDAN KKTCDE KURULAN DAVA DIŞI BANKA HESABINA AKTARILDIĞI (1)

 • PARANIN DEĞERİNİN KORUNMASI (1)

 • PARANIN ENVANTER KAYITLARINA GİRİP GİRMEDİĞNİN TESPİTİ (1)

 • PARANIN FAİL TARAFINDAN ÇEKİLDİĞİ YERİN SUÇ YERİ OLDUĞU - Dolandırıcılık Suçunun, İradesi Fesada Uğratılan Kişinin Yatırmış Olduğu Paranın Fail Tarafından Çekildiği Anda Tamamlanacak Olduğu - Suç Yerinin de Menfaatin Temin Edileceği Yer Olacağı - Müştekinin İnternet Sitesinde Yayınlanan İlan Üzerine Almak İstediği Çekme Karavan İle İlgili Olarak İlanda Yazan Telefon Numarasını Aradığı - İlanda İsimin Belirtildiği - Vermiş Olduğu Banka Hesap Numarasına Adına Havale Yöntemi İle Gönderdiği Paranın Atm'den Çekildiğinin Tespit Edildiği - Şüpheli ve Meçhul Şüpheli Tarafından Paranın Çekildiği Yerin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Yargı Çevresinde Kaldığı - (1)

 • PARANIN GERÇEK ALICINDAN BAŞKA BİRİNE ÖDENMESİ HALİNDE OLUŞAN ZARARDAN SORUMLULUK (1)

 • PARANIN HACZİ (1)

 • PARANIN İSTENEBİLMESİ İÇİN BİR YILLIK AZAMİ SÜRE (1)

 • PARANIN İŞLEYECEK AVANS FAİZİ İLE BİRLİKTE TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • PARANIN KAMU GÖREVLİSİNE GÖREVİNİN GEREKLERİNE AYKIRI OLAN BİR İŞİ YAPMASI VEYA YAPMAMASI İÇİN VERİLİP VERİLMEDİĞİ HUSUSUNUN HİÇBİR DURAKSAMAYA YER VERMEYECEK ŞEKİLDE BELİRLENMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • PARANIN KİRA BEDELİ VEYA DEPOZİTO OLARAK HAVALE EDİLDİĞİ İDDİASININ DAVACILAR TARAFINDAN USULÜNE UYGUN DELİLLERLE KANITLAMASI GEREKTİĞİ (1)

 • PARANIN NİTELİĞİ (1)

 • PARANIN SATIN ALMA GÜCÜNDEKİ AZALMA ORANI (1)

 • PARANIN TAHSİL EDİLEMEMESİ NEDENİYLE DOĞAN ZARARDAN HER İKİ DAVALININ SORUMLU OLDUĞU (1)

 • PARANIN TAHSİLİ ANINDA DEVLETİN HARÇLA İLGİLİ KAYBINI ÖNLEMEK VE MEMUR MESULİYETİNİ AZALTMAK AMACI İLE İLERDE BORÇLUDAN ALINMAK ÜZERE TAHSİL HARCININ ALACAKLIYA ÖDEME YAPILDIĞI SIRADA ALACAKLIDAN ALINACAĞI (1)

 • PARANIN TEDAVİ GİDERLERİNE HARCANMASI (1)

 • PARANIN YASAL FAİZİYLE BİRLİKTE TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • PARASAL EDİMLERİN YERİNE GETİRİLMEMESİ NEDENİYLE İHRAÇ (1)

 • PARASAL EDİMLERİNİN YERİNE GETİRİLMEDİĞİ İDDİASINA DAYALI KOOPERATİF ORTAKLIĞINDAN İHRAÇ (1)

 • PARASAL HAKLARIN ÖDENMESİNE KARAR VERİLMESİ İSTEMİ (1)

 • PARASAL HAKLARIN TAZMİNİ (1)

 • PARASAL SINIR (5)

 • PARASAL SINIRIN HER TAKVİM YILI BAŞINDAN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE ÖNCEKİ YILDA UYGULANAN PARASAL SINIRLARIN VERGİ USUL KANUNU UYARINCA MALİYE BAKANLIĞINCA HER YIL TESPİT VE İLAN EDİLEN YENİDEN DEĞERLENDİRME ORANINDA ARTIRILMASI SURETİYLE UYGULANDIĞI (1)

 • PARASAL VE ÖZLÜK HAKLARININ İADESİ (1)

 • PARASAL VE ÖZLÜK HAKLARININ TAZMİNİ (1)

 • PARASAL YÜKÜMLÜLÜKLERİN YERİNE GETİRİLMEMESİ (1)

 • PARASAL YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ GECİKTİREN KOOPERATİF ORTAĞINA GÖNDERİLEN 2. İHTARIN GEÇERSİZ OLMASI (1)

 • PARASAL YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEDİĞİ İLERİ SÜRÜLEREK KOOPERATİFÇE GİRİŞİLEN İCRA TAKİBİNE VAKİ İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • PARASAL YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEYEN DAVALI ORTAK ALEYHİNE DAVACI KOOPERATİFÇE GİRİŞİLEN İCRA TAKİBİNE VAKİ İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİ (6)

 • PARASAL YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEYEN DAVALI ORTAK ALEYHİNE KOOPERATİFÇE GİRİŞİLEN İCRA TAKİBİNE VAKİ İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİ (2)

 • PARASAL YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEYEN KOOPERATİF ORTAĞI (1)

 • PARASAL YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEYEN KOOPERATİF ÜYELERİ (1)

 • PARASAL YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEYEN ORTAK ALEYHİNE KOOPERATİF TARAFINDAN GİRİŞİLEN TAKİBE VAKİ İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • PARASAL YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEYEN ORTAK ALEYHİNE KOOPERATİFÇE GİRİŞİLEN İCRA TAKİBİNE VAKİ İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİ (2)

 • PARASAL YÜKÜMLÜLÜKLERLE İLGİLİ OLARAK GENEL KURULLARDA HANGİ ORANDA TEMERRÜT FAİZİ KARARLAŞTIRILDIĞININ SAPTANMASI GEREKLİLİĞİ (1)

 • PARASI OLMADIĞI İÇİN İHTARNAMEYE CEVAP DAHİ VEREMEDİĞİ (1)

 • PARASINI ALMAK AMACIYLA ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS SUÇU (1)

 • PARASINI ÇEKMEK İSTEDİĞİNDE PARANIN OFF SHORE BANKASINA HAVALE EDİLDİĞİNİN SÖYLENDİĞİ (1)

 • PARASININ DENKLEŞTİRİLMİŞ HALİ İSTEMİ (1)

 • PARAŞÜTLE İNİŞ YAPARKEN İNİŞ YERİNDE PARK HALİNDE BULUNAN ARACA ÇARPMA SONUCU YARALANMA (1)

 • PARAVAN BANKA ARACILIĞIYLA VATANDAŞLARIN ALDATILDIĞI (4)

 • PARAVAN ŞİRKET (1)

 • PARAYA ÇEVİRME (8)

 • PARAYA ÇEVİRME GİDERLERİ (2)

 • PARAYA ÇEVİRME GİDERLERİNE SATIŞ YOLLUĞU VE TEBLİGAT GİDERLERİNİN DE İLAVESİ GEREKTİĞİ (1)

 • PARAYA ÇEVİRME MASRAFI (1)

 • PARAYA ÇEVİRME MASRAFLARI (4)

 • PARAYA ÇEVİRME MASRAFLARINI TALEP HAKKINDAN FERAGAT (1)

 • PARAYA ÇEVİRME MÜDDETİ (1)

 • PARAYA ÇEVİRME VE PAYLAŞTIRMA GİDERLERİNİN HESAPLAMADA DİKKATE ALINMASI (1)

 • PARAYA ÇEVİRME VE PAYLAŞTIRMA GİDERLERİNİN KARŞILANMASI (2)

 • PARAYA ÇEVİRME VE PAYLAŞTIRMA MASRAFLARI (4)

 • PARAYA ÇEVİRME VE PAYLAŞTIRMA MASRAFLARININ DİKKATE ALINMASI GEREĞİ (1)

 • PARAYA ÇEVİRME ZORUNLULUĞU (1)

 • PARAYA ÇEVİRMEDE YÜRÜRLÜKTEKİ YASANIN UYGULANMASI (1)

 • PARAYA ÇEVRİLEN TEMİNAT MEKTUBU KARŞILIĞININ TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • PARAYA ÇEVRİLMEMEK ŞARTITLA VERİLEN TEMİNAT MEKTUBU (1)

 • PARAYA İLİŞKİN ALACAK DAVASI (1)

 • PARAZİTER DAVRANIŞTA BULUNMA (1)

 • PARÇA BAŞI İŞLERDE BİR ÖDEME DÖNEMİNDE KAZANILAN ÜCRETLERİN ÇALIŞILAN GÜN SAYISINA BÖLÜNEREK ÜCRETİN BELİRLENMESİ (1)

 • PARÇA BAŞI ÜCRETLE ÇALIŞMA (2)

 • PARÇA BAŞINA VEYA YAPILAN İŞ TUTARINA GÖRE ÜCRET ÖDENEN İŞLERDE FAZLA ÇALIŞMA SÜRESİNCE İŞÇİNİN ÜRETTİĞİ PARÇA VEYA İŞ TUTARININ HESAPLANMASINDA ZORLUK ÇEKİLMEYEN HALLERDE HER BİR FAZLA SAAT İÇİNDE YAPILAN PARÇAYI VEYA İŞ TUTARINI KARŞILAYAN ÜCRET ESAS ALINARAK FAZLA ÇALIŞMA VEYA FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA ÜCRETİ HESAPLANIR (1)

 • PARÇABAŞI ÜCRET İLE ÇALIŞMADA ÜCRET HESABI (1)

 • PARÇALI İŞ KOLU TESPİTİ (1)

 • PARİS ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDE TÜRKİYE ALEYHİNDE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇILDIĞI (1)

 • PARİS PRENSİPLERİ (1)

 • PARİTE FARKINDAN KAYNAKLANAN ALACAK (1)

 • PARK ALANININ YENİDEN DÜZENLENMESİ (1)

 • PARK EDİLMİŞ HALDE BEKLERKEN AYDINLATMA DİREĞİNİN KIRILARAK ARACIN ÜSTÜNE DÜŞTÜĞÜ VE ARACIN BU ŞEKİLDE ZARAR GÖRDÜĞÜ (1)

 • PARK ETMENİN YASAK OLDUĞU YERLER (1)

 • PARK ETTİĞİ YERDEN ARACIN ÇALINDIĞI (1)

 • PARK HALİNDE BULUNAN ARACA VE YANINDA BULUNAN YAYAYA ÇARPMA (1)

 • PARK HALİNDE BULUNAN KAMYONUN DIŞ KISMINDA KİLİT ALTINDA BULUNMAYAN MONTELİ AKÜNÜN ÇALINDIĞI (1)

 • PARK HÂLİNDE BULUNAN MOTOSİKLETİN DÜZ KONTAK YAPILARAK ÇALINMASI (1)

 • PARK HALİNDEKİ ARACA ÇARPMA SEBEBİYLE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ - Kaza Sırasında Araç İçinde Olmadığından Davacının Bir Şok Yada Üzüntü Yaşmaması Sebebiyle Manevi Tazminatın Şartları Oluşmamıştır (1)

 • PARK HALİNDEKİ ARACA VE İSTİNAT DUVARINA ÇARPMASIYLA MEYDANA GELEN BİR KİŞİNİN ÖLÜMÜ İLE BİRLİKTE BİR KİŞİNİN BASİT TIBBİ MÜDAHALE İLE GİDERİLEBİLECEK BİÇİMDE YARALANMASI (1)

 • PARK HALİNDEKİ ARACIN ÇALINMASI (1)

 • PARK HALİNDEKİ KAMYON KASASINDAN GECE VAKTİ ÇALINAN ÇADIRIN BASİT HIRSIZLIK SUÇU TEŞKİL ETTİĞİ - Şikayetçinin Soruşturma Aşamasında Kolluktaki Beyanına Göre, Saat 22.00 Sıralarında Kamyonunu Kontrol Ettiği - Kamyonun Kasa Kısmında Dürülü Vaziyette Bulunan Branda Çadırının Yerinde Olmadığını Fark Etmesi Üzerine Kamyonun Çevresine Baktığı Sırada Sanıkların Çadırı Götürdüklerini Gördüğü - O Sırada Evin İçerisinde Bulunan Oğlunun Sanıkların Arkasından Koşmaya Başladığı - Sanıklardan Birini Kovalama Sonunda Yakaladığı - Kollukta Bilgisine Başvurulan Şikayetçinin Oğlunun da Kolluktaki İfadesinde Şikayetçi İle Aynı Yönde Anlatımda Bulunarak Kovalama Sonucunda Sanıklardan Bir Tanesini Çadır İle Birlikte Yakaladığı - Tutanak İçeriğine Göre Şikayetçinin Oğlunun Çadırla Birlikte Yakaladığı ve Kesintisiz Bir Takibin Sonucunda Yakalandığı - Eylemlerin Teşebbüs Aşamasında Kaldığı - Ancak; Sanıkların Park Halindeki Açık Kasa Kamyonun Kasasından Dürülü Halde Bulunan Çadırın Gece Vakti Çalınması Şeklindeki Eylemin Hırsızlık Suçu Oluşturduğu (1)

 • PARK VE YEŞİL ALANLAR İLE GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİNİN BELEDİYELERİN GÖREVLERİDİR (1)

 • PARK YASAĞI UYGULANMADIĞINDAN KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ (1)

 • PARK YERİ TEFRİK VE TAHSİSİYLE İLGİLİ KARAR VE UYGULAMANIN İPTALİ (1)

 • PARKE İMALÂTININ AYIPLI YAPILMASINDAN KAYNAKLANAN ZARARIN TAHSİLİ İÇİN GİRİŞİLEN İCRA TAKİBİNE VAKİ İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • PARKE TAŞI VE BORDÜR BASIMI İLE DÖŞENMESİ İŞİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME UYARINCA TESLİM EDİLEN KUM BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • PARKLARA İSİM VERME YETKİSİ (1)

 • PARLAK/TÜRKİYE DAVASI (2)

 • PARLAMENTO MUHABİRİNİN FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ İSTEMİ - Basın Çalışanlarının Günlük Çalışma Süresinin Gece ve Gündüz Dönemleri İçin Sekiz Saat Olduğu - 1 Temmuz İle 30 Eylül Arası Dönemde Haftanın Altı Gününde Günlük On Saat Çalışıldığı - Bir Saatin Ara Dinlenmesi Olduğu - Tbmm'nin 01 Temmuz İle 01 Ekim Tarihleri Arası Tatile Girdiği Dönemde Yapılan İşin Niteliği de Dikkate Alındığında Fazla Çalışma Yaptığının Kabul Edilmeyeceği (1)

 • PARMAK BASMAK SURETİYLE İMZA (1)

 • PARMAK İZİ (4)

 • PARMAK İZİ KAYDI VE FOTOĞRAF KAYDININ ARŞİVDEN SİLİNMESİNE İLİŞKİN TALEBİN REDDİNE İLİŞKİN İŞLRMİN İPTALİ TALEBİ (1)

 • PARMAK İZİ KAYDININ BERAAT KARARIYLA KİMLİK TESİTİNE DÖNÜŞMÜŞ OLMASI (1)

 • PARMAK İZİ TARAMA SİSTEMİ İLE MESAİ TAKİBİ UYGULAMASININ ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ İLKESİ KAPSAMINDA BULUNDUĞU - Mesai Kontrol Sisteminin Şekli ve İçeriği Dikkate Alındığında, Bu Uygulama İle Kurumca Amaçlanan Kamu Yararı Arasında Orantılılık Bulunmadığı - Bu Uygulamanın Anayasal İlke Olan Ölçülülük İlkesine Aykırılık Teşkil Ettiği - Temel Hak ve Hürriyetlerin Ancak Kanunla Sınırlanabileceği - -Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Parmak İzi Sistemiyle Yürütülen Mesai Takibi Uygulamasının Sonlandırılması İstemikişisel Verilerin Ancak Kanunda Öngörülen Hallerde veya Kişinin Açık Rızasıyla İşlenebileceği - Uygulamanın Sınırlarını Usul ve Esaslarını Gösteren Bir Yasal Dayanağının Bulunmadığı - Toplanan Verilerin İleride Başka Bir Şekilde Kullanılamayacağına Dair Bir Güvencenin Mevcut Olmadığı - Anayasal İlkelerle Bağdaşmayan Dava Konusu İşlemin Hukuka Aykırı Olduğu - (1)

 • PARMAK İZİNDEN TANIMA UYGULANMASININ KAMUSAL ALANDA DA OLSA ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ İLKESİ KAPSAMINDA BULUNMASI (1)

 • PARMAK İZİNDEN TANIMA YÖNTEMİNİN UYGULANMASI (1)

 • PARMAK İZİNİN SİLİNME KOŞULLARI (1)

 • PARMAK İZİNİN USULÜNCE TASDİK EDİLMEDİĞİ İTİRAZI (1)

 • PARMAK İZİYLE BONO DÜZENLENEMEYECEĞİ (1)

 • PARSEL BAKIMINDAN İPTAL TESCİL İSTEĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKİRKEN YANILGILI DEĞERLENDİRME İLE BEDELE HÜKMEDİLMESİNİN DOĞRU OLMADIĞI (1)

 • PARSEL BEDELİNİN KAMU KANUNUNUN EMREDİCİ HÜKÜMLERİNE GÖRE İDARİ USULLERLE TAHSİL EDİLECEĞİ HESAPLANACAĞI VE DAĞITILACAĞI OLAYIN HER YÖNÜ İLE KAMU HUKUKUNA DAYALI OLDUĞU (1)

 • PARSEL BÖLÜMLERİNE BAŞKASININ EL ATMASI (1)

 • PARSEL MALİKLERİNİN TESPİTİ (1)

 • PARSEL MİKTARLARININ HÜKÜM FIKRASINA YANLIŞ AKTARILMASI (1)

 • PARSEL NUMARASININ YANLIŞ GÖSTERİLMESİ (1)

 • PARSEL SAYISININ BELİRTİLMESİ GEREĞİ (1)

 • PARSEL ÜZERİNDE BULUNAN POMPA VE ZEMİNDE BETON KAPLAMA İLE BETON ALTINDA AKARYAKIT DEPOSUNUN MONTAJ DEMONTAJ İMKANI OLAN KISIMLARI DA DEĞERLENDİRİLEREK YIPRANMA PAYI DÜŞÜLMEK SURETİYLE DEĞER BİÇİLMESİ GEREKİR (1)

 • PARSEL ÜZERİNDEKİ MESKEN EKLENTİLER VE AĞAÇLARININ KENTSEL YENİLEME VE GECEKONDU DÖNÜŞÜM PROJESİ KAPSAMINDA KALDIĞI (1)

 • PARSEL ÜZERİNDEKİ YAPININ RUHSAT VE PROJESİNE AYKIRI OLDUĞU (1)

 • PARSEL ÜZERİNE İNŞA EDİLEN YAPIDAKİ EKSİKLİKLER VE YAPIYA İSKAN İZNİ ALINMASI (1)

 • PARSELASYON (3)

 • PARSELASYON (ŞUYULANDIRMA) İŞLEMLERİ (1)

 • PARSELASYON DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI (1)

 • PARSELASYON HARCI (1)

 • PARSELASYON HARİTASI YAPILMASI VE İMARA AÇILMASI (1)

 • PARSELASYON İŞLEM TESİSİ (1)

 • PARSELASYON İŞLEMİ (6)

 • PARSELASYON İŞLEMİ İLE BU İŞLEMİN DAYANAĞI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN KABULÜNE İLİŞKİN BELEDİYE MECLİSİ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ - Parselasyon İşlemi Düzenleyici İşlem Olan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının Uygulaması Olduğu İçin Parselasyon İşlemi İle Dayanağı Uygulama İmar Planının İptali İstemiyle Birlikte Açılan Davada, Dayanak 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İçin Uygulama İşlemi Olan Parselasyon İşlemine Göre Dava Açma Süresinin Belirleneceği - Projelerin Hazırlanmasına Esas Oluşturan, Taşınmaz İçin Öngörülen Arazi Kullanım Kararı İle Yapılaşma Koşullarını Detaylı Bir Şekilde Gösteren İmar Durum Belgesinin, Mevcut Uygulama İmar Planının Uygulaması Niteliğinde Bir İşlem Olduğu - Askı/İlan Sürelerine Bağlı Kalınmaksızın, Düzenleyici İşlem Mahiyetindeki Mevcut Uygulama İmar Planının İptalinin İstenebileceği - Davacı Başvurusu Ile İmar Durumu Belgesi Düzenlenmesi Üzerine Dava Açma Süresi İçinde Açılan Davada Süre Aşımının Bulunmadığı - Davanın İmar Planı Yönünden Süre Aşımı Nedeniyle Reddine Dair Karara Karşı Yapılan İstinaf Başvurusunun Reddi Yolundaki İdari Dava Dairesi Kararının Bu Kısmında İsabet Olmadığı (1)

 • PARSELASYON İŞLEMİ TESİS EDİLEMEYECEK ALANLAR (1)

 • PARSELASYON İŞLEMİ VE İMAR YÖNETMELİĞİNİN İPTALİ (1)

 • PARSELASYON İŞLEMİ YAPMA YETKİSİ (1)

 • PARSELASYON İŞLEMİNİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN ONAYINA SUNULMAMASI (1)

 • PARSELASYON İŞLEMİNİN İPTALİ (16)

 • PARSELASYON İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ - Ormanların Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Olduğu - Orman Kanununu 6. Maddesi Uyarınca Devlet Ormanlarında Her Çeşit İşlerin Orman Genel Müdürlüğünce Yapılacağı ve Yaptırılacağı ve Orman Alanlarının Parselasyona Tabi Tutulamayacağı - Orman Kadastrosunun 31.04.2006 Tarihinde Kesinleştiği Göz Önüne Alındığında, Bu Tarihe Kadar Hala Orman Vasfını Taşıyan Dava Konusu Taşınmazın 06.05.2005 Tarihli Belediye Encümeni Kararıyla Parselasyona Tabi Tutulmasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı (1)

 • PARSELASYON İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN GÖRÜM VE ÇÖZÜMÜ ANAYASA MAHKEMESİ KARARINA YANSIDIĞI GİBİ İDARİ YARGI MERCİLERİNE AİTTİR (1)

 • PARSELASYON İŞLEMİNİN YARGI KARARI İLE İPTALİ (1)

 • PARSELASYON İŞLEMİYLE BELİRLENEN DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI (1)

 • PARSELASYON İŞLEMLERİDE DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI (1)

 • PARSELASYON PLANI (22)

 • PARSELASYON PLANININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • PARSELASYON PLANININ İPTALİ İSTEMİ - Davacıya Ait Parselin Plan Kapsamında Bulunmadığı - Dava ve Temyiz Dilekçelerinde Taşınmazın Düzenleme Sınırları Dışında Bırakılmasının Mevzuata Aykırı Olduğunun Öne Sürüldüğü - Bir Taşınmazın Parselasyon Planı Kapsamına Alınmamış Olması Aynı Zamanda Düzenleme Sınırları Dışında Bırakıldığını da Göstediği - Davanın Sonucu İtibariyle Parselin Düzenleme Anlamı Sınırları Dışında Bırakılması İşlemine Yönelik Olarak Açıldığı - Bu İşlemin Davacının Menfaatini İhlal Ettiği - İdare Mahkemesince Davanın Ehliyet Yönünden Reddine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu (1)

 • PARSELASYON PLANLARI (1)

 • PARSELASYON PLANLARININ HAZIRLANMASI (1)

 • PARSELASYON PLANLARININ HAZIRLANMASI VE TESCİLİ (1)

 • PARSELASYON PLANLARININ TALEPLE BAĞLI OLUNMAKSIZIN BELEDİYELERCE RE'SEN YAPILMASI (1)

 • PARSELASYON SINIRININ TESPİTİ (1)

 • PARSELASYON YAPILMASINA İLİŞKİN BELEDİYE ENCÜMENİ KARARININ İPTALİ İSTEMİ - Aynı Düzenleme Alanı Sınırı İçindeki Taşınmazlarla İlgili Olarak Düzenleme Yapıldığı - Aynı İddialara Dayanılarak Dava Açıldığı - Parselasyon İşleminin Bütün Halinde İncelenmesinin Mümkün Olduğu - Tek Bir Dilekçe İle Davanın Açılabileceği (1)

 • PARSELASYON YETKİSİ (1)

 • PARSELDE EKİLİ ÜRÜNÜN TERMİK SANTRALİNİN ÇEVREYE YAYDIĞI ZARARLI GAZLARIN VE KÜLLERİN ETKİSİYLE ZARAR GÖRDÜĞÜ VERİMİN DÜŞTÜĞÜ (1)

 • PARSELDE İMAR HAKKI VERİLMEMİŞ OLMASI NEDENİYLE, DAVACININ KAMULAŞTIRMASIZ EL KOYMADAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVASI AÇMA HAKKI BULUNDUĞU ANLAŞILMIŞTIR (1)

 • PARSELDEKİ ALACAĞINA MAHSUBEN BAFRA İCRA DAİRESİNDEKİ TAKİP DOSYASINDA YAPILAN İHALEDEN SATIN ALDIĞI (1)

 • PARSELDEKİ HİSSENİN ARSA DEĞERİ İLE ÜZERİNDEKİ EVİN DEĞERİNİN TESPİTİ İLE BU MİKTARIN DAVA TARİHİNDEN İTİBAREN FAİZİYLE TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • PARSELİN BARAJ GÖLÜNÜN KISA MESAFELİ KORUMA ALANINDA KALDIĞI (1)

 • PARSELİN BULUNDUĞU ALANDA YAPILAN 1/1000 ÖLÇEKLİ İLAVE İMAR PLANININ KABULÜNE İLİŞKİN KARARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • PARSELİN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜN İMAR PLANINDA PARK ALANI OLARAK AYRILDIĞI (1)

 • PARSELİN ESKİ MALİKİ OLAN VE BU TAŞINMAZI İMAR YOLU VE YEŞİL ALAN OLARAK KULLANILMASI İÇİN BEDELSİZ OLARAK TERKEDEN DAVACININ 5 YILLIK SÜRE İÇİNDE TERK AMACINA UYGUN OLARAK HERHANGİ BİR DÜZENLEME YAPILMADIĞI (1)

 • PARSELİN GENEL SİTE YÖNETİMİNDEN AYRILMASI (2)

 • PARSELİN İMAR PLANINDA SAĞLIK ALANINDA KALDIĞI TAŞINMAZA İDARECE FİİLEN EL ATILMADIĞI KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA NEDENİYLE TAŞINMAZIN BEDELİNİN ÖDENİLMESİ GEREKTİĞİNİN TALEP EDİLMESİ (1)

 • PARSELİN İMAR UYGULAMASI NEDENİYLE KÜTÜK SAYFASININ KAPATILDIĞI GÖZETİLEREK GERİ DÖNÜŞÜM SAĞLANIP SAĞLANMADIĞI (1)

 • PARSELİN KÖŞE NOKTALARI KOORDİNATLARIN DEĞERLERİNİN KADASTRAL PAFTASINA VE TEKNİK BELGELERE UYGUN OLARAK HAZIRLANMASI DURUMU (1)

 • PARSELİN KULLANIMINDA OLDUĞU VE ÜZERİNDEKİ TEK KATLI EV VE AHIR İLE FINDIK AĞAÇLARININ KENDİSİNE AİT OLDUĞU ŞERHİ VERİLEREK TARLA NİTELİĞİ İLE DAVALI HAZİNE ADINA TESPİT EDİLMİŞTİR (1)

 • PARSELİN MEŞELİK VASFINDA OLUP ORMAN ÖZELLİĞİNİ KAYBETMEDİĞİ (1)

 • PARSELİN MİKTAR FAZLASI OLARAK KIŞLAK VASFIYLA HAZİNE ADINA TESPİTİ (1)

 • PARSELİN MİRASBIRAKAN TARAFINDAN ASLINDA BAĞIŞ OLDUĞU HALDE SATIŞ GÖSTERİLEREK TEMLİK EDİLDİĞİ VE İŞLEMİN MUVAZAALI OLDUĞU (1)

 • PARSELİN ORMAN OLMADIĞI ANLAŞILIRSA İMAR VE İHYA ÜZERİNDE DURULUP BU KONUDA VE ZİLYETLİĞİN TESPİTİ YÖNÜNDEN TANIK BEYANLARINA BAŞVURULMASI GEREKTİĞİ (1)

 • PARSELİN ÖNCESİNİN NE OLDUĞU İMAR VE İHYANIN HANGİ TARİHTE TAMAMLANIP BİTTİĞİ ZİLYETLİĞİN HANGİ TARİHTE BAŞLAYIP KİMLER TARAFINDAN NE BİÇİMDE SÜRDÜRÜLDÜĞÜ DAVALI YERDEKİ KULLANIMIN EKONOMİK AMACINA UYGUN OLUP OLMADIĞI (1)

 • PARSELİN TAMAMININ DAVALI OLDUĞU GÖZETİLMEDEN BİR BÖLÜMÜ HAKKINDA ARAŞTIRMA YAPILARAK TESCİL HÜKMÜ KURULMASI BİR KISMI HAKKINDA ARAŞTIRMA YAPILMAKSIZIN TUTANAĞIN EDİNME NEDENİNDE İSMİ GEÇEN KİŞİ ADINA TESCİLİNE KARAR VERİLMESİNİN DOĞRU OLMADIĞI (1)

 • PARSELLEME (1)

 • PARSELLER ARASI BAĞLANTI KURULMASI (1)

 • PARSELLER ARASINDA YOL BULUNMADIĞI HALDE YOL BIRAKILDIĞI İDDİASI İLE YOL OLARAK BIRAKILAN BÖLÜMÜN TESCİLİ İSTEMİ (1)

 • PARSELLER ÜZERİNDE YAPILAN VE VERİM AZALMASINA DAYALI ZARAR OLDUĞUNU BİLDİREN BİLİRKİŞİ RAPORU İLE EMSAL NİTELİKTE BULUNAN DOSYAYA İBRAZ EDİLEN DELİL TESPİTİ DOSYASINDA VERİLMİŞ BULUNAN BİLİRKİŞİ RAPORU ARASINDA AÇIK BİR ÇELİŞKİ BULUNDUĞU (1)

 • PARSELLERE İLİŞKİN OLUMLU YA DA OLUMSUZ BİR KARAR VERİLMEMESİ (1)

 • PARSELLERİN BABALARINDAN KENDİLERİNE KALDIĞINI İDDİA EDEREK, TAŞINMAZLARIN ORMAN OLARAK YAPILAN KADASTRO TESPİTLERİNİN İPTALİ İLE ADLARINA TESCİLİ İSTEMİ (1)

 • PARSELLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ (2)

 • PARSELLERİN MURİSLER ARASINDA YAPILAN PROTOKOLE GÖRE YÜZÖLÇÜMLERİNİN EŞİT OLMASI GEREKTİĞİ (1)

 • PARSELLERİN ONAYLI SURETLERİNİN GETİRTİLMESİ (1)

 • PARSELLERİN TAMAMININ DAVALI OLDUĞU GÖZETİLMEDEN BİR BÖLÜMLERİ HAKKINDA ARAŞTIRMA YAPILARAK TESCİL HÜKMÜ KURULMASI (1)

 • PARSELLERİN UYGULAMA İMAR PLANINDA YOL VE OTOPARK ALANI OLARAK BELİRLENMESİ SEBEBİYLE UĞRANILDIĞI İLERİ SÜRÜLEN ZARARIN YASAL FAİZİ İLE BİRLİKTE TAZMİNİ İSTEMİ (1)

 • PARTİ İL KONGRESİNİN İPTALİ (1)

 • PARTİ TEŞKİLATININ FESHİ (1)

 • PART-TİME ÇALIŞANA, TAM GÜN (FULL-TİME) ÇALIŞAN PERSONELE YAPILAN EK ÖDEMEDEN DAHA DÜŞÜK EK ÖDEME YAPILMASINDA HUKUKA AYKIRILIK BULUNMADIĞI (1)

 • PARTTİME ÇALIŞMANIN KABULÜ HALİNDE GÜNLÜK ÇALIŞMA SAATİNE GÖRE HAFTALIK VE AYLIK ÇALIŞMA SÜRESİNİN KAÇ GÜN OLDUĞU AÇIKÇA BELİRLENMELİDİR (1)

 • PASAPORT KANUNU'NA MUHALEFET SUÇU (1)

 • PASAPORT ÜZERİNDE SAHTECİLİK SUÇU (1)

 • PASAPORT VERİLMESİ YASAK OLAN HALLER (3)

 • PASAPORT VEYA VESİKA VERİLMESİ YASAK OLAN HALLER (3)

 • PASAPORTA TELEFON KAYDI YAPILIP KULLANIMA AÇTIRILARAK İŞLENEN ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU - Sanığın Yurt Dışından Dönüşünde Beraberinde Cep Telefonu Getirmediği Halde, Pasaportuna Telefon Getirmiş Gibi Sahte Olarak Telefon Kaydı Yaptırdığı - Soruşturma Aşamasında Aksine Beyanda Bulunduğu - Kurumun Şikayet Dilekçesi İçeriği ve Eklerinden Sanığın Pasaport Fotokopisi İle Cihaz Kaydı İçin İşlem Yapıldığı Anlaşıldığı - İşletmeci veya Adına İş Yapan Temsilcisine Abonelik Kaydı Sırasında Abonelik Bilgileri Konusunda Gerçek Dışı Belge ve Bilgi Verilemeyeceği - Gerçeğe Aykırı Evrak Düzenlemek veya Değiştirmek Suretiyle Kişinin Bilgi ve Rızası Dışında Tesis Edilmiş Olan Aboneliklerin Kullanılamayacağı - Sanığa Ön Ödeme Önerisinde Bulunulup Sonra Karar Verilmesi Gerektiği (1)

 • PASAPORTSUZ YURDA GİRMEK (1)

 • PASAPORTTA TAHRİFAT SUÇU (1)

 • PASİF DAVA EHLİYETİ (7)

 • PASİF DÖNEM KAZANÇLARI (1)

 • PASİF DÖNEM ZARAR HESABI (1)

 • PASİF EHLİYET (1)

 • PASİF GEÇİCİ HESAP KIYMETLERİ (1)

 • PASİF HUSUMET (6)

 • PASİF HUSUMET EHLİYET YOKLUĞU (1)

 • PASİF HUSUMET EHLİYETİ (9)

 • PASİF HUSUMET EHLİYETİ - Hakka Uymakla Yükümlü Kişinin Borçlu Kişi Olduğu - Mahkemece Öncelikle ve Re'sen Gözetileceği (1)

 • PASİF HUSUMET EHLİYETİ BULUNUP BULUNMADIĞININ TESPİTİ (2)

 • PASİF HUSUMET EHLİYETİ İLE İLGİLİ İTİRAZIN DAVANIN HER SAFHASINDA TARAFLARCA DERMEYANININ MÜMKÜN OLDUĞU VE MAHKEMECE DE RESEN GÖZETİLMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • PASİF HUSUMET EHLİYETİ YOKLUĞU (6)

 • PASİF HUSUMET EHLİYETİNİN BULUNMADIĞI (1)

 • PASİF HUSUMET EHLİYETİNİN YOKLUĞU (1)

 • PASİF HUSUMET YOKLUĞU (17)

 • PASİF HUSUMET YOKLUĞU - Bir Kısım Davalılar Aleyhine Açılan Davanın Husumetten Reddedildiği - Pasif Husumet Yokluğu Durumunda Davalılar Aleyhine Yargılama Gideri, Harç ve Vekalet Ücretine Hükmedilmemesi Gerektiği (1)

 • PASİF HUSUMET YOKLUĞUNDAN DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • PASİF SATIŞLARI ENGLLEMEK SURETİYLE YAPILAN SATIŞLAR (1)

 • PASİF SİGORTALILAR YÖNÜNDEN DE 2008 YILI EKİM AYI BAŞINDAN 15.10.2008 TARİHİNİN ANLAŞILMASI GEREKTİĞİ (1)

 • PAŞAOĞLU/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • PATENT KORUMA SÜRESİNİN YİRMİ YIL OLDUĞUNUN TESPİT EDİLMESİ (1)

 • PATENT VE MARKAYA TECAVÜZÜN ÖNLENMESİ İLE TAZMİNAT DAVASINDA VE ALEYHİNE AÇILAN KARŞI DAVADA MAKUL SÜREDE YARGILAMA YAPILMADIĞI ULUSLARARASI ANLAŞMA HÜKÜMLERİNİN DİKKATE ALINMADIĞI (1)

 • PATENTİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜNE KARAR VERİLDİĞİ (1)

 • PATENTİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜNE KARAR VERİLMESİ MÜLKİYET HAKKININ İHLALİ NİTELİĞİNDE DEĞİLDİR (1)

 • PATLAMA ÖNLENEMEZ BİR OLAY OLARAK KABUL EDİLSE BİLE BU PATLAMA NETİCESİNDE ÇALIŞANLARIN ZARAR GÖRMEMESİ ÖNLENEBİLİR BİR OLAY OLUP BUNA GÖRE DE OLAYDA KAÇINILMAZLIĞIN VAR OLDUĞUNUN KABULÜNÜN DOĞRU OLMADIĞI (1)

 • PATLAMA SEBEBİYLE BİNADA OLUŞAN HASAR BEDELİYLE YOKSUN KALINAN KİRA BEDELİNİN TAZMİNİ İSTEMİ (1)

 • PATLAMA SONUCU AKAN SULARIN SİRAYET ETMESİ MADDİ HASAR MEYDANA GELDİĞİ HASAR BEDELİ OLAN BEDELİN SİGORTALIYA ÖDENDİĞİ (1)

 • PATLAMANIN BU KADAR AĞIR NETİCELER DOĞURMASINDA İŞVERENİN ÖNLEM EKSİKLİĞİ VEYA İHMALİNİN BULUNUP BULUNMADIĞI (1)

 • PATLAYICI MADDE ATMA SUÇU (1)

 • PATLAYICI MADDE ATMAK (3)

 • PATLAYICI MADDE ATMAK SUÇU (1)

 • PATLAYICI MADDE BULUNDURMA VE TAŞIMA SUÇU (1)

 • PATLAYICI MADDE BULUNDURMAK (4)

 • PATLAYICI MADDE İMAL ETMEK (1)

 • PATLAYICI MADDE SATIN ALMA VE SATIŞ İZİN BELGESİ (1. GRUP) İLE MERMİ SATIN ALMA VE SATIŞ İZİN BELGESİ VERİLMESİ İSTEMİ - Şirket Yetkilisinin Mühür Bozma Suçundan Dolayı Cezalandırılmasına ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar Verildiği - Karşılıksız Yararlanma Suçundan da Yargılamasının Devam Ettiği - Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Yer Alan Hükmün Kıyasen Uygulanması Suretiyle Patlayıcı Madde Satın Alma ve Satış İzin Belgesi (1. Grup) İle Mermi Satın Alma ve Satış İzin Belgesi Verilmesi İstemin Reddine İlişkin İşlemin Hukuka Uygun Olmadığı (1)

 • PATLAYICI MADDE SATMAK (1)

 • PATLAYICI MADDE YAPMAK VE İŞYERİNE ATMAK (1)

 • PATLAYICI MADDELERDEN MADUT BARUT TAŞIMAK (1)

 • PATLAYICI MADDELERLE ÇALIŞAN İŞYERLERİ (1)

 • PATLAYICI MADDENİN KÖYDE BULUNDUĞU DİKKATE ALINDIĞINDA OLAYDA TERÖR VE TERÖRLE MÜCADELE KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN FAALİYETİN ETKİLİ OLDUĞU VE SÖZ KONUSU OLAYIN ERÖR VE TERÖRLE MÜCADELEDEN DOĞAN ZARARLARIN KARŞILANMASI HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKTİĞİ - Hayvanlarını Otlatırken Bulduğu Yabancı Cismi Evlerine Getirerek Çakmakla Yakması Nedeniyle Patlamanın Meydana Geldiği - Davacının Bu Olay Nedeniyle Zarara Uğradığı - Yapılan Başvurunun Yaralanma Olayının Kişinin Kendi Kusuru Sonucu Meydana Geldiğinden Reddedildiğinin Anlaşıldığı - Davacının Yaşı İtibariyle Patlayıcı Maddenin Çakmakla Yakılması Halinde Patlayabileceğini Anlayabilecek Durumda Olduğu - Olayın Gerçekleşmesinde Davacının Bakım ve Gözetim Sorumluluğunu Yerine Getirmeyen Ailesinin de Kusurunun Bulunduğu - Davacının Uğradığı Zararın Müterafik Kusur da Dikkate Alınarak İlgili Kanun Uyarınca Karşılanması Gerektiği (1)

 • PATLAYICILARIN SANIKLA İLGİSİNİN KANITLANMASI (1)

 • PAUL VE AUDREY EDWARDS/BİRLEŞİK KRALLIK (2)

 • PAY BAĞIŞI VE PAY SATIŞI (1)

 • PAY BEDELİNİ İFA BORCU VE İFA ETMEMENİN SONUÇLARI (3)

 • PAY CETVELİNDEKİ ALACAK MİKTARI (1)

 • PAY CETVELİNE İTİRAZ DAVASI (2)

 • PAY CETVELİNİN DOĞRULUĞUNUN DENETLENMESİ (1)

 • PAY CETVELİNİN SIRA CETVELİNE UYGUN OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ (1)

 • PAY DEFTERİ (1)

 • PAY DEFTERLERİNİN GERÇEK ORTAKLIK İLİŞKİSİNİ YANSITIP YANSITMASIĞININ TESPİTİ (13)

 • PAY DENKLEŞTİRMESİ (1)

 • PAY DEVİR SÖZLEŞMESİNİN TİCARET SİCİLİNE TESCİLİ (2)

 • PAY DEVRİ (5)

 • PAY DEVRİ SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA ÖNCELİKLE ŞİRKET YÖNETİM KURULUNUN BU HUSUSU KABULÜNÜN GEREKTİĞİ (1)

 • PAY DEVRİ VE ZAMANAŞIMI HUKUKSAL GEREKÇELERİNE DAYALI OLARAK ÖDEME EMİRLERİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • PAY DEVRİNİN MUVAZAA NEDENİYLE İPTALİ İLE PAY VE PAYA BAĞLI TAŞINMAZIN DAVACI ADINA TESCİLİ İSTEMİ (1)

 • PAY İPTALİ (2)

 • PAY İPTALİ VE TESCİLİ (1)

 • PAY KADAR TAPU İPTALİ VE TESCİL (1)

 • PAY KARŞILIĞI BEDELİN ÖDENMESİ (3)

 • PAY KARŞILIĞI EDİNİLEN YERİN SAĞLIKLI BİÇİMDE SAPTANMASI (1)

 • PAY MALİKİ SIFATI (1)

 • PAY MALİKİNİN MİRASÇISININ YARGILAMA SIRASINDA ÖLMESİ (1)

 • PAY ORANINDA ECRİMİSİL (1)

 • PAY ORANINDA ECRİMİSİL İSTEMİ (1)

 • PAY ORANINDA ECRİMİSİL TALEBİ (1)

 • PAY ORANINDA ECRİMİSİLE HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ (1)

 • PAY ORANINDA ELATMANIN ÖNLENMESİ (1)

 • PAY ORANINDA ELATMANIN ÖNLENMESİ VE ECRİMİSİL TALEBİ (2)

 • PAY ORANINDA İPTAL VE TESCİL TALEBİ (1)

 • PAY ORANINDA MALİK OLMA (1)

 • PAY ORANINDA MUARAZANIN ÖNLENMESİ (1)

 • PAY ORANINDA TAPU İPTALİ VE TESCİL (5)

 • PAY ORANINDA TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI (5)

 • PAY ORANINDA TESCİL TALEBİ (1)

 • PAY ORANINDA YARARLANMA (1)

 • PAY ORANLARI (1)

 • PAY SAHİBİ OLMAYAN KİŞİ HAKKINDA TESCİL KARARI VERİLEMEYECEĞİ (1)

 • PAY SAHİBİ SIFATI - Davacı Pay Sahibi Sıfatını Davanın Sonuna Kadar Korumak ve Kesin Hüküm ile Sonuçlanmasına Kadar Davanın Her Aşamasında Kanıtlamak Zorundadır (1)

 • PAY SAHİBİ YENİ MALİKE DAVA DİLEKÇESİNİN TEBLİĞ EDİLMESİ GEREĞİ (1)

 • PAY SAHİBİNİN TEMERRÜDÜNÜN SONUÇLARI (1)

 • PAY SAHİBİNİN TESPİTİ (1)

 • PAY SAHİNİN KİMLİĞİNİN TESPİTİ (1)

 • PAY SAHİPLERİ SAYISININ DÜŞMESİ VEYA ORGANLARIN EKSİKLİĞİ NEDENİYLE ANONİM ŞİRKETİN İNFİSAHI (2)

 • PAY SAHİPLERİNİN ORTAKLAR KURULU KARARI OLMAKSIZIN BÖYLE BİR DAVA AÇMAYA HAKLARI OLDUĞU (1)

 • PAY SATIN ALMA VE KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ (1)

 • PAY SATIN ALMA VE TAKSİM DEF’İ (1)

 • PAY SATIŞI (6)

 • PAY SATIŞI GİBİ GÖRÜLEN İŞLEMİN GERÇEKTE EV SATIŞINA YÖNELİK OLMASI (1)

 • PAY SATIŞI ŞEKLİNDE SÖZLEŞME (1)

 • PAY SATIŞI YAPTIĞINI İLERİ SÜREREK TAPU İPTAL VE TESCİL İSTEMİ (1)

 • PAY SATIŞININ MÜMKÜN OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ (1)

 • PAY SINIRLI MÜLKİYET HAKKI (1)

 • PAY TAHSİSİNİ GERİ ALMA KARARI (1)

 • PAY TAKSİMİ (1)

 • PAY TAPULARINA İLİŞKİN SATIN ALMA İDDİASI (1)

 • PAY TEMLİKİNİN BAĞIŞ YOLUYLA GERÇEKLEŞMESİ (1)

 • PAY TEMLİKLERİ NAZARA ALINMADAN HÜKÜM KURULAMAYACAĞI (1)

 • PAY TESCİLİ (1)

 • PAY TESPİTİ (1)

 • PAY TOPLAMININ PAYDAYA EŞİT OLMASI (1)

 • PAY ÜZERİNDE NEZARET VE DENETİM HAKKI (1)

 • PAY ÜZERİNDEKİ ŞERHİN KALDIRILMASI TALEBİ (1)

 • PAY ÜZERİNE İNTİFA HAKKI TESİSİ (1)

 • PAY VE DAİRE DEVRİ İŞLEMLERİNİN İPTALİ İLE TESCİL (1)

 • PAY VE PAYDALARIN DÜZELTİLEREK DEĞİŞTİRİLİP TAPUYA TESCİL EDİLMESİ İSTEMİ (1)

 • PAY VE PAYDAŞ ÇOĞUNLUĞI (1)

 • PAY VE PAYDAŞ ÇOĞUNLUĞU (20)

 • PAY VE PAYDAŞ ÇOĞUNLUĞU GEREKMESİ (1)

 • PAY VE PAYDAŞ ÇOĞUNLUĞU KARARI İLE ALINAN KAT MALİKLERİ KURULU KARARI (1)

 • PAY VE PAYDAŞ ÇOĞUNLUĞUNUN BULUNMASI GEREĞİ (2)

 • PAY VE PAYDAŞ ÇOĞUNLUĞUNUN KARAR VERME ZORUNLULUĞU (1)

 • PAY VE PAYDAŞ ÇOĞUNLUĞUNUN SAĞLANAMADIĞI GEREKÇESİYLE DAVANIN REDDİ (1)

 • PAY VE PAYDAŞ ÇOĞUNLUĞUNUN SAĞLANMASI (2)

 • PAY VE PAYDAŞ ÇOĞUNLUĞUNUN TESPİTİ (1)

 • PAY VE PAYDAŞ DURUMU (1)

 • PAY VE PAYDAŞ SAYISI (1)

 • PAYA İSABET EDEN DEĞERİN BİLİRKİŞİYE TESPİT ETTİRİLMESİ (1)

 • PAYA VAKİ EL ATMANIN ÖNLENMESİ VE ECRİMİSİL İSTEMİ (1)

 • PAYA YÖNELİK ELATMANIN ÖNLENMESİ (3)

 • PAYDAN KAYNAKLANAN MÜLKİYET HAKKI (1)

 • PAYDAŞ (2)

 • PAYDAŞ ALEYHİNE AÇILAN DAVALAR (1)

 • PAYDAŞ ÇOĞUNLUĞU (1)

 • PAYDAŞ OLMAYAN HAZİNENİN TARAF OLARAK GÖSTERİLMESİ (1)

 • PAYDAŞ SORUMLULUĞU (1)

 • PAYDAŞ TARAFINDAN KİRACIYA KARŞI AÇILAN ECRİMİSİLİN TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • PAYDAŞA SATIŞ TEKLİFİ (1)

 • PAYDAŞDAN ECRİMİSİL TALEBİ (1)

 • PAYDAŞI BULUNDUĞU VE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASINA KONU EDİLEN TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ BİNANIN VEKİL EDENE AİDİYETİNİN TESPİTİ İSTEMİ - Arz Üzerindeki Bütünleyici Parça Nitelikli Muhtesatların Mülkiyetinin Kural Olarak Arzın Mülkiyetine Tabi Olduğu - Taşınmazın Arzının Maliki Olan Paydaşların Tapu Payları Oranında Taşınmaz Üzerindeki Muhtesatların da Maliki Sayılacağı - Davacının Paydaşı Olduğu Taşınmazın Kendisi Tarafından Meydana Getirildiğinin Tespit Edilmesinde, Davalıya Karşı Bir Güncel Hukuki Yararın Bulunmadığı - Davanın Hukuki Yarar Yokluğu Nedeniyle Reddine Karar Verilmesi Gerektiği (1)

 • PAYDAŞI OLDUĞU ARSASI İLE ÜZERİNDE BULUNUP DAHA SONRA YIKILAN GECEKONDULARINA KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILMASI - Payların ve Yapıların Bedelinin Tazminat Olarak Hüküm Altına Alınması İstemine İlişkin Kısmı - Yasalar Kapsamında İdari Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği (1)

 • PAYDAŞI OLDUĞU TAŞINMAZDA ESKİ PAYDAŞIN PAYINI SATIŞ YOLUYLA DEVRETTİĞİ (1)

 • PAYDAŞI OLDUĞU TAŞINMAZDA ÖNCEKİ PAYDAŞLARDAN BİRİNİN PAY SATIN ALDIĞI (1)

 • PAYDAŞI OLDUĞU TAŞINMAZIN PAYDAŞLARINDAN BİRİNİN YARI PAYINI DAVALIYA SATTIĞI (1)

 • PAYDAŞI OLDUĞU TAŞINMAZLARDA PAYDAŞLARDAN BİRİNİN HİSSESİNİ DAVALIYA SATTIĞI (1)

 • PAYDAŞI OLMADIĞI TAŞINMAZ ÜZERİNE BİNA YAPILMASI (1)

 • PAYDAŞIN AKTİF HUSUMET EHLİYETİ (1)

 • PAYDAŞIN HAKSIZ MÜDAHALESİ (2)

 • PAYDAŞIN HAKSIZ MÜDAHALEYE ONAY VERMESİ (1)

 • PAYDAŞIN İSTİHKAK DAVASINI KAZANMASINA RAĞMEN BEDELİN ALACAKLIYA VERİLMEMESİ (1)

 • PAYDAŞIN KARAR TARİHİNDEN ÖNCE VEFAT ETTİĞİ - Vefat Eden Paydaşın Mirasçılık Belgesi İlgilisinden Temin Edilerek Mirasçılarının Davada Taraf Olmalarının Sağlanması Gerektiği - Daha Sonra İşin Esası Hakkında Bir Karar Verilmesi Gerektiği (1)

 • PAYDAŞIN KİRALANANIN TAHLİYESİNİ İSTEMESİ (1)

 • PAYDAŞIN MÜLKİYET HAKKININ KALDIRILMASI (1)

 • PAYDAŞIN ORTA MÜLKE BİNA YAPMASI (1)

 • PAYDAŞIN ÖLÜMÜ (2)

 • PAYDAŞIN PAYINA İSABET EDEN BEDEL ÜZERİNDEN NİSPİ KARAR VE İLAM HARCININ ALINMASI GEREĞİ (1)

 • PAYDAŞIN PAYINA VAKİ ELATMANIN ÖNLENMESİ TALEBİ (1)

 • PAYDAŞIN PAYINA YAPILAN MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ (1)

 • PAYDAŞIN PAYINDAN AZ YER KULLANMASI (2)

 • PAYDAŞIN PAYINDAN ÇOK YER KULLANMASI (1)

 • PAYDAŞIN PAYINI SATIŞ YOLUYLA DEVRETTİĞİ (1)

 • PAYDAŞIN PAYININ AÇIK ARTTIRMA USULÜ İLE SATIŞI İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ - Hisseli Malik Olunan Bir Arazide Paydaşlardan Birinin Riskli Yapı Kapsamına Alınabilecek Bir Yapı İnşa Etmek Suretiyle İdari Yoldan Şatış İşlemleri Başlatmak ve Böylece Yargısal Süreci Devre Dışı Bırakmak Suretiyle Ortaklardan Bir veya Bir Kaçının Mülkiyet Haklarının İhlal Edileceği - Hisseli Maliki Olduğu Arazide Bulunan Yapının Yıkılması Akabinde Yeniden İnşa Sürecinde Anlaşmaya Katılmaması Nedeniyle Sahip Olduğu Hissenin Satışa Çıkarılmasına İlişkin Dava Konusu İşlemde Hukuka ve Mevzuata Uygunluk Bulunmadığı (1)

 • PAYDAŞIN SATIMI DİĞER PAYDAŞLARA BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ (1)

 • PAYDAŞIN TABİİYETİNİN ARAŞTIRILMASI (1)

 • PAYDAŞIN TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ TASARRUFU (1)

 • PAYDAŞIN TAŞINMAZDA KORUMAYA YÖNELİK TEDBİRLERİ ALMA YETKİSİ (1)

 • PAYDAŞIN TAŞINMAZDAN YARARLANAMAMASI (1)

 • PAYDAŞIN TAŞINMAZDAN YARARLANMASI (1)

 • PAYDAŞIN TAŞINMAZIN TÜMÜNDEN MEN EDİLMESİ (1)

 • PAYDAŞIN TEMSİL YETKİSİ (1)

 • PAYDAŞIN, BİR BAŞKA PAYDAŞA ÖZGÜLENEN BÖLÜM BAKIMINDAN DAVA AÇMASI VE ELATMANIN ÖNLENMESİ TALEBİ (1)

 • PAYDAŞLAR ARASI ECRİMİSİL İSTEMİ (2)

 • PAYDAŞLAR ARASI ECRİMİSİL TALEBİ - Dava Konusu Taşınmaz Olan Dükkanın Davalı Tarafından İşyeri Olarak Bizzat Kullanıldığının Saptandığı - Paydaşlar Tarafından Kullanılan Yerler İçin İntifadan Men Şartının Aranması, Kanıtlanması Gerektiği - İşyeri Niteliğindeki Taşınmaza İlişkin Davacı Tarafından Noterden İhtarname Gönderilmek ve Davalıya Tebliğ Edilmek Suretiyle İntifadan Men Olgusu Gerçekleştirildiği - İhtarnamenin Tebliğ Tarihi İle Dava Tarihi Arasındaki Süre Bakımından Davacının Ecrimisil Hakkının Doğduğu - İntifadan Men Olgusunun Oluştuğu Tarihten Dava Tarihine Kadar Ecrimisil Hesaplanması Yapılması Gerektiği (1)

 • PAYDAŞLAR ARASI ELATMANIN ÖNLENMESİ (1)

 • PAYDAŞLAR ARASI ELATMANIN ÖNLENMESİ VE ECRİMİSİL (1)

 • PAYDAŞLAR ARASI SATIŞ VAADİ (1)

 • PAYDAŞLAR ARASINDA ANLAŞMA OLMADIKÇA HAKİM KENDİLİĞİNDEN BAZI TAŞINMAZLARIN BİR KISIM PAYDAŞLARA KALANIN DİĞER PAYDAŞLARA VERİLMESİ ŞEKLİNDE AYNEN BÖLÜNEREK PAYLAŞTIRMAYA KARAR VEREMEZ (1)

 • PAYDAŞLAR ARASINDA ANLAŞMA OLMADIKÇA HAKİMİN KENDİLİĞİNDEN BAZI TAŞINMAZLARIN BİR KISIM PAYDAŞLARA KALANIN DİĞER PAYDAŞLARA VERİLMESİ ŞEKLİNDE AYNEN BÖLÜNEREK PAYLAŞTIRMAYA KARAR VEREMEYECEĞİ (1)

 • PAYDAŞLAR ARASINDA ÇAPLI TAŞINMAZA ELATMANIN ÖNLENMESİ VE ECRİMİSİL İSTEMİ - Delillerin Karar Yerinde Tartışılması Kabul ve Red Nedenlerinin Gösterilmesi ve Bu Nedenlerin Dayandığı Yasa Maddelerinin veya Yerleşmiş İçtihatlarının Belirtilmesi Gerektiği - Hiçbir Gerekçe İçermeyen Şekilde Hüküm Kurulamayacağı (1)

 • PAYDAŞLAR ARASINDA ÇEKİŞMENİN GİDERİLMESİ İSTEMİ (1)

 • PAYDAŞLAR ARASINDA DÜZENLENEN TAKSİM PROJESİ (1)

 • PAYDAŞLAR ARASINDA ECRİMİSİL İSTEĞİ (2)

 • PAYDAŞLAR ARASINDA ECRİMİSİL İSTEĞİ - Paylı Mülkiyette Taşınmazdan Yararlanamayan Paydaş, Engel Olan Öteki Paydaş veya Paydaşlardan Her Zaman Payına Vaki Elatmanın Önlenilmesini ve Ecrimisil İstiyebilir - Elbirliği Mülkiyetinde de Paydaşlardan Biri Öteki Paydaşların Olurlarını Almadan veya Miras Şirketine Temsilci Atanmadan Tek Başına Ortak Taşınmazdan Yararlanmasına Engel Olan Ortaklar Aleyhine Ecrimisil Davası Açabilir - Ancak, O Paydaşın, Payına Karşılık Çekişmesiz Olarak Kullandığı Bir Kısım Yer Varsa ve Maddi Zararı Yoksa Açacağı Ecrimisil Davasının Dinlenme Olanağı Yoktur (1)

 • PAYDAŞLAR ARASINDA ECRİMİSİL İSTEĞİNDE KARAR VE İLAM HARCI - Harç Kamu Düzeni İle İlgili Olup Temyiz Edenin Sıfatına Bakılmaksızın Re’Sen Gözetilmesi Gereken Hususlardan Olduğu - Dava Dilekçesi Ekinde Bulunan Alındı Belgesine Göre Dava Dilekçesinde Gösterilen Değer Üzerinden Nisbi Peşin Harç Yatırıldığı - Kabul Edilen Değer Üzerinden Alınması Gerekli Karar ve İlam Harcının, Peşin Alınan Harçtan Mahsubu İle Fazla Yatırıldığı Anlaşılan Peşin Harcın Davacı Tarafa İadesinin Gerektiği (1)

 • PAYDAŞLAR ARASINDA ECRİMİSİL İSTEĞİNDE TAHKİKATIN SONA ERMESİ - Hakim, Tarafların İddia ve Savunmalarıyla Toplanan Delilleri İnceledikten Sonra, Duruşmada Hazır Bulunan Taraflara Tahkikatın Tümü Hakkında Açıklama Yapabilmeleri İçin Söz Verir - Mahkeme Tarafların Tahkikatın Tümü Hakkındaki Açıklamalarından Sonra, Tahkikatı Gerektiren Bir Husus Kalmadığını Görürse, Tahkikatın Bittiğini Taraflara Tefhim Eder (1)

 • PAYDAŞLAR ARASINDA ECRİMİSİL İSTEĞİNDE VEKALET ÜCRETİ - Davalı Yönünden Davanın Reddine Karar Verilmesine Karşın, Temyiz Eden Davalı Lehine Karar Tarihi İtibariyle Yürürlükte Bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Hükümlerine Göre Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği (1)

 • PAYDAŞLAR ARASINDA ECRİMİSİL İSTEMİ (23)

 • PAYDAŞLAR ARASINDA ECRİMİSİL İSTEMİ - Haksız İşgal Tazminatının Zilyet Olmayan Malikin, Malik Olmayan Kötüniyetli Zilyetten İsteyebileceği Bir Tazminat Olduğu - Fuzuli İşgalin Niteliği İtibarı İle Haksız Bir Eylem Sayılması Gerektiği - Haksız İşgal Nedeniyle Oluşan Zararın Tazmin Edilmesi Gerekeceği - Paylı Mülkiyette Taşınmazdan Yararlanamayan Paydaşın, Engel Olan Öteki Paydaş veya Paydaşlardan Payına Vaki Elatmanın Önlenilmesini Her Zaman İsteyebileceği - Elbirliği Mülkiyetinde Dahi Paydaşlardan Biri Öteki Paydaşların Olurlarını Almadan veya Miras Şirketine Temsilci Atanmadan Tek Başına Ortak Taşınmazdan Yararlanmasına Engel Olan Ortaklar Aleyhine Elatmanın Önlenilmesi Davasını Açabileceği - O Paydaşın, Payına Karşılık Çekişmesiz Olarak Kullandığı veya Kullanabileceği Bir Kısım Yer Varsa Açacağı Elatmanın Önlenilmesi Davasının Dinlenme Olanağının Olmadığı - Payından Az Yer Kullandığını İleri Süren Paydaşın Sorununu Elatmanın Önlenilmesi Davası İle Değil, Kesin Sonuç Getiren Taksim veya Ortaklığın Satış Yoluyla Giderilmesi Davası Açmak Suretiyle Çözümlemesi Gerektiği (1)

 • PAYDAŞLAR ARASINDA ECRİMİSİL İSTEMİ - Paylı Mülkiyette Taşınmazdan Yararlanamayan Paydaş, Engel Olan Öteki Paydaş veya Paydaşlardan Her Zaman Payına Vaki Elatmanın Önlenilmesini ve Ecrimisil İsteyebilir - Elbirliği Mülkiyetinde de Paydaşlardan Biri Öteki Paydaşların Olurlarını Almadan veya Miras Şirketine Temsilci Atanmadan Tek Başına Ortak Taşınmazdan Yararlanmasına Engel Olan Ortaklar Aleyhine Ecrimisil Davası Açabilir - Paydaşın, Payına Karşılık Çekişmesiz Olarak Kullandığı Bir Kısım Yer Varsa ve Maddi Zararı Yoksa Açacağı Ecrimisil Davasının Dinlenme Olanağı Yoktur (1)

 • PAYDAŞLAR ARASINDA ECRİMİSİL İSTEMİ - Taşınmazın Kullanma Biçimi Tüm Paydaşlar Arasında Varılan Bir Anlaşma İle Belirlenmiş ya da Fiili Bir Kullanma Biçimi Oluşmuş, Uzun Süre Paydaşlar Bu Durumu Benimsemişlerse Kayıtta Paylı, Eylemsel Olarak (Fiilen) Bağımsız Bu Oluşumun Tapuda Yapılacak Resmi Taksime veya Ortaklığın Satış Suretiyle Giderilmesine Yahut O Yerde Bir İmar Uygulaması Yapılmasına Kadar Korunması İyi Niyet Kuralının da Bir Gereğidir (1)

 • PAYDAŞLAR ARASINDA ECRİMİSİL İSTEMİ - Vesayet Makamından Husumete İzin Alınarak Vasi Huzuruyla Yargılamanın Sürdürülmesi - Davanın Görülebilirlik Koşulunun Yerine Getirilmesi ve Bundan Sonra Bu Davacı Bakımından İşin Esası Hakkında Bir Karar Verilmesi Gereği - Taşınmazın İki Odasında Halen Davacının Eşyalarının Bulunduğu Gözetilerek Bu Davacı Bakımından Davanın Reddi Gerektiği (1)

 • PAYDAŞLAR ARASINDA ECRİMİSİL İSTEMİ - Vesayet Makamından Husumete İzin Alınarak Vasi Huzuruyla Yargılamanın Sürdürülmesi Gereği - Davanın Görülebilirlik Koşulunun Yerine Getirilmesi ve Bundan Sonra Bu Davacı Bakımından İşin Esası Hakkında Bir Karar Verilmesi Gereği - Taşınmazın İki Odasında Halen Davacının Eşyalarının Bulunduğu Gözetilerek Bu Davacı Bakımından Davanın Reddi Gerektiği (1)

 • PAYDAŞLAR ARASINDA ECRİMİSİL İSTEMİ – Aktif Dava Ehliyeti Dava Şartlarındandır – Aktif Dava Ehliyetinin Yargılamanın Her Aşamasında Resen Dikkate Alınması Gerekmektedir - Aktif Dava Ehliyeti Bulunmadığından Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerekir (1)

 • PAYDAŞLAR ARASINDA ECRİMİSİL İSTEMİ – Hâkim, Tarafların İleri Sürdükleri Maddi Olay Ve Netice Talepleri İle Bağlı Olduğu - Davalı Tarafın, Savunmasında, Yapmış Olduğu 200.000 Tl Masrafa İlişkin Talep Hakkını Saklı Tuttuğunu Beyan Ettiği - Davalı Taraf, Yapmış Olduğu Masraflara İlişkin Talep Hakkını Saklı Tuttuğunu Belirtmesine Rağmen, Mahkeme Tarafından Davalının Talebinin Dışına Çıkıldığı - Davacı Payına Düşen 55.326,50 Tl Den Zorunlu Masraf Olan ve Davacı Payına Düşen 22.500,00 Tl Düşüldükten Sonra Kalan 32.826,50 Tl Ecrimisil Bedelinin Davalıdan Alınarak Davacıya Ödenmesine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı (1)

 • PAYDAŞLAR ARASINDA ECRİMİSİL İSTEMİNDE HÜKMÜN İÇERİĞİ - Hükmün Sonuç Kısmında, Gerekçeye Ait Herhangi Bir Söz Tekrar Edilmeksizin, Taleplerden Her Biri Hakkında Verilen Hükümle, Taraflara Yüklenen Borç ve Tanınan Hakların, Sıra Numarası Altında; Açık, Şüphe ve Tereddüt Uyandırmayacak Şekilde Gösterilmesi Gerektiği - Davacının, Dava Dilekçesinde, Bazı Taşınmazlara İlişkin Ecrimisil Talebinde Bulunduğu - Daha Sonra Dava Konusu Ettiği Taşınmazlardan Üçü Hakkındaki Davasından Feragat Ettiği - Davacının Feragat Ettiği Üç Taşınmaz Hakkında Olumlu Olumsuz Karar Verilmemesinin Hatalı Olduğu (1)

 • PAYDAŞLAR ARASINDA ECRİMİSİL İSTEMİNDE MİKTARIN BELİRLENMESİ - Kira Geliri Üzerinden Ecrimisil Belirlenmesinde, Taşınmazın Dava Konusu İlk Dönemde Mevcut Haliyle Serbest Şartlarda Getirebileceği Kira Parası, Emsal Kira Sözleşmeleri İle Karşılaştırılarak, Taşınmazın Büyüklüğü, Niteliği ve Çevre Özellikleri de Nazara Alınarak Yöredeki Rayiçe Göre Belirlenir - Önceki Dönemin Kesinleşen Ecrimisil Miktarına Üretici Fiyat Endeksinin Tamamı Yansıtılmak Suretiyle Belirlenecek Miktardan Az Olmamak Koşuluyla Bulunacak Ecrimisilin Hüküm Altına Alınması Gerekir (1)

 • PAYDAŞLAR ARASINDA EL ATMANIN ÖNLENMESİ (4)

 • PAYDAŞLAR ARASINDA EL ATMANIN ÖNLENMESİ İSTEMİ (1)

 • PAYDAŞLAR ARASINDA EL ATMANIN ÖNLENMESİ İSTEMİ - Paylı Mülkiyette Taşınmazdan Yararlanamayan Paydaş, Engel Olan Öteki Paydaş veya Paydaşlardan Payına Vaki Elatmanın Önlenilmesini Her Zaman İsteyebilir - Paydaşın, Payına Karşılık Çekişmesiz Olarak Kullandığı Bir Kısım Yer Varsa Açacağı Elatmanın Önlenilmesi Davasının Dinlenme Olanağı Yoktur (1)

 • PAYDAŞLAR ARASINDA EL ATMANIN ÖNLENMESİ İSTEMİ - Paydaşlar Arasındaki Elatmanın Önlenilmesi Davalarında Öncelikle Tüm Paydaşları Bağlayan Harici Bir Taksim Sözleşmesi ve Özel Bir Parselasyon Planın Olup Olmadığı veya Fiili Kullanma Biçiminin Oluşup Oluşmadığının İncelenmesi Gerektiği - Varsa Çekişmeli Yerin Kimin Kullanımına Terk Edildiğinin Saptanması Gerektiği - Harici veya Fiili Taksim Yoksa, Uyuşmazlığın Müşterek Mülkiyet Hükümlerine Göre Çözümlenmesi Gerektiği (1)

 • PAYDAŞLAR ARASINDA EL ATMANIN ÖNLENMESİ VE ECRİMİSİL İSTEMİ – Paydaşlar Arasındaki Elatmanın Önlenilmesi Davalarında Öncelikle Tüm Paydaşları Bağlayan Harici Bir Taksim Sözleşmesi Veya Fiili Kullanma Biçiminin Oluşup Oluşmadığının Saptanılması Gerektiği - Fiili Kullanma Duruma Göre Tarafların Kullanımında Olan Bölümlere Müdahale Edilip Edilmediği Üzerinde Durulması Gerektiği - Harici veya Fiili Taksim Yoksa Uyuşmazlığın Müşterek Mülkiyet Hükümlerine Göre Çözümleneceği (1)

 • PAYDAŞLAR ARASINDA EL ATMANIN ÖNLENMESİ, ECRİMİSİL, YIKIM, ESKİ HALE GETİRME VE TAZMİNAT İSTEKLERİ - El Atmanın Önlenmesi İstemi Yönünden Harcın Yatırılmadığı - Öncelikle Davada İleri Sürülen İsteklerden El Atmanın Önlenmesi İsteği İle İlgili Olarak Dava Değeri Üzerinden Peşin Harcın Alınıp Davaya Devam Edilmesi Gerektiği – Harç Yatırılmadan İşin Esası Bakımından Hüküm Kurulamayacağı (1)

 • PAYDAŞLAR ARASINDA ELATAMANIN ÖNLENMESİ DAVASI (3)

 • PAYDAŞLAR ARASINDA ELATMA (5)

 • PAYDAŞLAR ARASINDA ELATMANIN ÖNLENMESİ (40)

 • PAYDAŞLAR ARASINDA ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI (12)

 • PAYDAŞLAR ARASINDA ELATMANIN ÖNLENMESİ İSTEMİ (1)

 • PAYDAŞLAR ARASINDA ELATMANIN ÖNLENMESİ TALEBİ (5)

 • PAYDAŞLAR ARASINDA ELATMANIN ÖNLENMESİ VE ECRİMİSİL (7)

 • PAYDAŞLAR ARASINDA ELATMANIN ÖNLENMESİ VE ECRİMİSİL İSTEĞİ (1)

 • PAYDAŞLAR ARASINDA ELATMANIN ÖNLENMESİ VE ECRİMİSİL İSTEKLERİ (3)

 • PAYDAŞLAR ARASINDA ELATMANIN ÖNLENMESİ VE ECRİMİSİL İSTEMİ (4)

 • PAYDAŞLAR ARASINDA ELATMANIN ÖNLENMESİ VE ECRİMİSİL İSTEMİ - Öncelikle Tüm Paydaşları Bağlayan Harici Bir Taksim Sözleşmesi ve Özel Bir Parselasyon Planının Olup Olmadığı veya Fiili Kullanma Biçiminin Oluşup Oluşmadığı Üzerinde Durulması Gerektiği - Varsa Çekişmeli Yerin Kimin Kullanımına Terk Edildiğinin Saptanması Gerektiği - Harici veya Fiili Taksim Yoksa Uyuşmazlığın Müşterek Mülkiyet Hükümlerine Göre Çözümlenmesi Gerektiği (1)

 • PAYDAŞLAR ARASINDA ELATMANIN ÖNLENMESİ VE TAHLİYE HÜKMÜNÜN İNFAZI İÇİN YAPILAN İCRA TAKİBİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • PAYDAŞLAR ARASINDA ELATMANIN ÖNLENMESİ VE YIKIM DAVASI (1)

 • PAYDAŞLAR ARASINDA ELATMANIN ÖNLENMESİ VE YIKIM İSTEĞİ (1)

 • PAYDAŞLAR ARASINDA ELATMANIN ÖNLENMESİ VE YIKIM İSTEMİ - Ortaklığın Giderilmesi Davası Açılması, Davacının Elatmanın Önlenmesi ve Yıkım Davası Açmasına Engel Değildir - Paylı Mülkiyette Taşınmazdan Yararlanamayan Paydaş, Engel Olan Öteki Paydaş veya Paydaşlardan Payına Vaki Elatmanın Önlenilmesini Her Zaman İsteyebilir - Paydaşın, Payına Karşılık Çekişmesiz Olarak Kullandığı Bir Kısım Yer Varsa Açacağı Elatmanın Önlenilmesi Davasının Dinlenme Olanağı Yoktur (1)

 • PAYDAŞLAR ARASINDA ELATMANIN ÖNLENMESİ YIKIM VE ECRİMİSİL İSTEMİ (1)

 • PAYDAŞLAR ARASINDA ELATMANIN ÖNLENMESİ, YIKIM VE ECRİMİSİL DAVASI (1)

 • PAYDAŞLAR ARASINDA ELATMANIN ÖNLENMESİ, YIKIM, ECRİMİSİL VE TAZMİNAT DAVASI (1)

 • PAYDAŞLAR ARASINDA HARİCİ VEYA FİİLİ TAKSİM BULUNUP BULUNMADIĞININ TESPİTİ (4)

 • PAYDAŞLAR ARASINDA MECBURİ DAVA ARKADAŞLIĞI (1)

 • PAYDAŞLAR ARASINDA RIZAİ PAYLAŞIM BULUNMAMASI (1)

 • PAYDAŞLAR ARASINDA TAKSİM (1)

 • PAYDAŞLAR ARASINDA TAKSİM SÖZLEŞMESİ BULUNMAYAN TAŞINMAZA İLİŞKİN ECRİMİSİL İSTEMİ (1)

 • PAYDAŞLAR ARASINDA TAPU KAYDININ İPTALİ VE VE TESCİLİ (1)

 • PAYDAŞLAR ARASINDA YAPILAN KULLANIM ANLAŞMASI SONUCU HER PAYDAŞIN YARARLANACAĞI ORTAK TAŞINMAZA İLİŞKİN ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI AÇILMASI HALLERİNDE İNTİFADAN MEN KOŞULU ARANMAZ (1)

 • PAYDAŞLAR ARASINDA YAPILAN RIZAİ TAKSİME GÖRE ÇEKİŞMELİ YERİN KENDİSİNE AİT OLDUĞUNU ANCAK DAVALI TARAFINDAN BİNA YAPILDIĞINI İLERİ SÜREREK ELATMANIN ÖNLENMESİ YIKIM VE ECRİMİSİL İSTEĞİ (1)

 • PAYDAŞLAR ARASINDAKİ ECRİMİSİL İSTEMİ (1)

 • PAYDAŞLAR ARASINDAKİ EL ATMANIN ÖNLENMESİ VE YIKIM - Tüm Paydaşları Bağlayan Harici Bir Taksim Sözleşmesi ve Özel Bir Parselasyon Planın Olup Olmadığı veya Fiili Kullanma Biçiminin Oluşup Oluşmadığı Üzerinde Özenle Durulması Gerektiği - Harici veya Fiili Taksim Yoksa Uyuşmazlığın Türk Medeni Kanununun Müşterek Mülkiyet Hükümlerine Göre Çözümlenmesi Gerektiği (1)

 • PAYDAŞLAR ARASINDAKİ ELATMANIN ÖNLENİLMESİ DAVALARI (2)

 • PAYDAŞLAR ARASINDAKİ ELATMANIN ÖNLENİLMESİ DAVALARINDA FİİLİ KULLANMA BİÇİMİNİN OLUŞUP OLUŞMADIĞININ BELİRLENMESİ GEREKİR (1)

 • PAYDAŞLAR ARASINDAKİ ELATMANIN ÖNLENMESİ (3)

 • PAYDAŞLAR ARASINDAKİ ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVALARINDA ÖNCELİKLE TÜM PAYDAŞLARI BAĞLAYAN HARİCİ BİR TAKSİM SÖZLEŞMESİ VE ÖZEL BİR PARSELASYON PLANIN OLUP OLMADIĞI VEYA FİİLİ KULLANMA BİÇİMİNİN OLUŞUP OLUŞMADIĞI ÜZERİNDE ÖZENLE DURULMALIDIR (1)

 • PAYDAŞLAR ARASINDAKİ ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI (5)

 • PAYDAŞLAR ARASINDAKİ ELATMANIN ÖNLENMESİ, YIKIM VE ECRİMİSİL (1)

 • PAYDAŞLAR ARASINDAKİ HUKUKİ İLİŞKİNİN SONA ERMESİ (1)

 • PAYDAŞLAR ARASINDAKİ KULLANMA VE YARARLANMA BİÇİMİ (2)

 • PAYDAŞLAR ARASINDAKİ RIZAİ TAKSİM (2)

 • PAYDAŞLAR İÇİN HÜKMEDİLEN BEDELİN AYRI AYRI GÖSTERİLMESİ (1)

 • PAYDAŞLAR VE ORTAKLAR ARASINDA ZORUNLU DAVA ARKADAŞLIĞI (2)

 • PAYDAŞLAR VE TARAFLAR (1)

 • PAYDAŞLARA KAT İRTİFAK SAHİBİNİN HAKLARININ DEVRİ (1)

 • PAYDAŞLARA NOTER ARACILIĞIYLA BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ (1)

 • PAYDAŞLARA TEBLİGAT YAPILMAMASI (2)

 • PAYDAŞLARCA ÖZEL BÖLÜŞÜM (1)

 • PAYDAŞLARDAN BİRİNİN AÇTIĞI ŞUFA DAVASI (1)

 • PAYDAŞLARDAN BİRİNİN DAVA AÇMIŞ OLMASI (1)

 • PAYDAŞLARDAN BİRİNİN MÜŞTEREK MÜLKE EV YAPMASI (1)

 • PAYDAŞLARDAN BİRİNİN ÖLÜMÜ HÂLİNDE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI - Paydaşlığın Giderilmesi Davasını Paydaşlardan Biri veya Birkaçı Diğer Paydaşlara Karşı Açar - Davada Bütün Paydaşların Yer Alması Zorunludur - Paydaşlardan veya Ortaklardan Birisinin Ölmesi Halinde Alınacak Mirasçılık Belgesine Göre Mirasçılarının Davaya Katılmaları Sağlanmalıdır (1)

 • PAYDAŞLARDAN BİRİNİN PAYINI SATMAK İSTEMESİ (1)

 • PAYDAŞLARDAN BİRİNİN TAHLİYE TALEBİ (1)

 • PAYDAŞLARDAN VEYA ORTAKLARDAN BİRİNİN ÖLÜMÜ HALİNDE ALINACAK MİRASÇILIK BELGESİNE GÖRE MİRASÇILARININ DAVAYA KATILMALARI SAĞLANDIKTAN SONRA İŞİN ESASININ İNCELENMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • PAYDAŞLARDAN VEYA ORTAKLARDAN BİRİSİNİN ÖLMESİ (1)

 • PAYDAŞLARDAN VEYA ORTAKLARDAN BİRİSİNİN ÖLMESİ HALİNDE ALINACAK MİRASÇILIK BELGESİNE GÖRE MİRASÇILARININ DAVAYA KATILMALARI SAĞLANDIKTAN SONRA İŞİN ESASININ İNCELENMESİ GEREKTİĞİ (2)

 • PAYDAŞLARI TEMSİL ETME (1)

 • PAYDAŞLARI TEMSİL YETKİSİ (4)

 • PAYDAŞLARIN AYRI ZAMANLARDA TAŞINMAZI SATMASI (1)

 • PAYDAŞLARIN BİRBİRİNDEN ECRİMİSİL İSTEMESİ (1)

 • PAYDAŞLARIN BİRBİRİNDEN ECRİMİSİL TALEP EDEBİLMESİ (5)

 • PAYDAŞLARIN BİRBİRLERİNDEN ECRİMİSİL İSTEMESİ (1)

 • PAYDAŞLARIN DAVADA TARAF OLMA ZORUNLULUĞU (2)

 • PAYDAŞLARIN DAVADA YER ALMA ZORUNLULUĞU (2)

 • PAYDAŞLARIN DAVAYA KATILIMI (1)

 • PAYDAŞLARIN DAVAYA KATILMALARI İÇİN SÜRE TANINMASI (1)

 • PAYDAŞLARIN DAVAYA KATILMASI (1)

 • PAYDAŞLARIN ECRİMİSİL TALEBİ (6)

 • PAYDAŞLARIN ECRİMİSİL TALEP ETME ŞARTLARI (1)

 • PAYDAŞLARIN ECRİMİSLE HAK KAZANMALARI (1)

 • PAYDAŞLARIN ELATMASININ ÖNLENMESİ (1)

 • PAYDAŞLARIN GAİPLİK İDDİASINDA BULUNMAMASI (1)

 • PAYDAŞLARIN HAK SAHİBİ OLMALARI (1)

 • PAYDAŞLARIN HAK VE SORUMLULUKLARI (1)

 • PAYDAŞLARIN HAKKININ ENGELLENMESİ (2)

 • PAYDAŞLARIN İNTİFADAN MEN EDİLMESİ (31)

 • PAYDAŞLARIN İRADESİNİN ETKİSİ (1)

 • PAYDAŞLARIN MUVAFAKAT ETMEMESİ (1)

 • PAYDAŞLARIN MUVAFAKATİ (4)

 • PAYDAŞLARIN MUVAFAKATİNİN OLMASI ZORUNLULUĞU (1)

 • PAYDAŞLARIN MUVAFAKATLARININ ARAMAMASI (1)

 • PAYDAŞLARIN MUVAFAKATLARININ BAĞLAYICILIĞI (1)

 • PAYDAŞLARIN OYBİRLİĞİNİN ZORUNLU OLMASI (3)

 • PAYDAŞLARIN ÖLÜ OLMALARI DURUMU (1)

 • PAYDAŞLARIN ÖNCELİKLE SATIN ALMA HAKKI (1)

 • PAYDAŞLARIN PAYLARI ORANINDA KAYDIN İPTALİ TALEPLERİ (1)

 • PAYDAŞLARIN RIZASI (1)

 • PAYDAŞLARIN SAĞ OLUP OLMADIĞI (2)

 • PAYDAŞLARIN ŞEYİN TÜMÜ ÜZERİNDE HAK SAHİBİ OLMASI (1)

 • PAYDAŞLARIN TAŞINMAZA RUHSATSIZ BİNA YAPMASI (1)

 • PAYDAŞLARIN TAŞINMAZDAKİ MÜLKİYET DURUMU (1)

 • PAYDAŞLARIN TEMSİLİ (1)

 • PAYDAŞLARIN TÜMÜNÜN DAVADA YER ALMASI (2)

 • PAYDAŞLARIN YARARLANMA HAKKI (2)

 • PAYDAŞLARINDAN BİRİNİN PAYINI BİR ÜÇÜNCÜ KİŞİYE SATMASI (1)

 • PAYDAŞLIĞIN (ORTAKLIĞIN) GİDERİLMESİ DAVASI (1)

 • PAYDAŞLIĞIN (ORTAKLIĞIN) GİDERİLMESİ DAVASI - Paydaşlığın Satış Suretiyle Giderilmesine Karar Verilmesi Halinde Satışın Nasıl Yapılacağının ve Satış Bedelinin Ne Şekilde Dağıtılacağının Hüküm Sonucunda Gösterilmesi Gerekir - Satışın Genel Açık Arttırma Yoluyla Yapılması Gerektiğinden Bu Husus da Hüküm Sonucunda Açıkça Belirtilmelidir (1)

 • PAYDAŞLIĞIN (ORTAKLIĞIN) GİDERİLMESİ DAVASINDA FERAGAT - İzale-İ Şuyu Davasında Feragat - Davacı Davasından Feragat Etse Bile Davalının Davaya Devam Etmek İstemesi Halinde Mahkemece Davaya Devam Edilerek İşin Esası Hakkında Karar Verilmelidir (1)

 • PAYDAŞLIĞIN (ORTAKLIĞIN) GİDERİLMESİ DAVASINDA HUKUKİ DİNLENİLME HAKKI (1)

 • PAYDAŞLIĞIN (ORTAKLIĞIN) GİDERİLMESİ DAVASINI PAYDAŞLARDAN BİRİ VEYA BİR KAÇI DİĞER PAYDAŞLARA KARŞI AÇAR (1)

 • PAYDAŞLIĞIN (ORTAKLIĞIN) SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİNE İLİŞKİN DAVALARDA TAŞINMAZ ÜZERİNDE BULUNAN BİNA AĞAÇ V.S. GİBİ BÜTÜNLEYİCİ PARÇALARIN (MUHDESAT) KİME AİT OLDUĞU KONUSUNDA UYUŞMAZLIK OLUP DA BUNLAR ÜZERİNDE BAZI PAYDAŞLARIN (ORTAKLAR) HAK İDDİA ETMELERİ VE ÖNCELİKLE BU UYUŞMAZLIĞIN GİDERİLMESİNİ İSTEMELERİ HALİNDE O PAYDAŞA GÖREVLİ MAHKEMEDE DAVA AÇMAK ÜZERE UYGUN BİR SÜRE VERİLMELİDİR (1)

 • PAYDAŞLIĞIN (ORTAKLIĞIN) SATIŞ YOLUYLA GİDERİLMESİ HALİNDE DAVA KONUSU TAŞINMAZ ÜZERİNDE BİNA AĞAÇ V.S. GİBİ BÜTÜNLEYİCİ PARÇALAR (MUHDESAT) VARSA BUNLARIN ARZLA BİRLİKTE SATILMASI GEREKİR (1)

 • PAYDAŞLIĞIN GİDERİLEMEMESİ (1)

 • PAYDAŞLIĞIN GİDERİLMESİ (35)

 • PAYDAŞLIĞIN GİDERİLMESİ AMACIYLA YAPILAN İHALE (1)

 • PAYDAŞLIĞIN GİDERİLMESİ DAVALARI (4)

 • PAYDAŞLIĞIN GİDERİLMESİ DAVALARI İKİ TARAFLI TARAFLAR İÇİN BENZER SONUÇLAR DOĞURAN DAVALAR OLUP SONUÇTA KAZANAN VE KAYBEDEN TARAFTAN SÖZ EDİLEMEYECEĞİNDEN YARGILAMA GİDERLERİ VE VEKALET ÜCRETİNİN TARAFLARA PAYLARI ORANINDA YÜKLETİLMESİ GEREKİR (1)

 • PAYDAŞLIĞIN GİDERİLMESİ DAVALARI PAYLI MÜLKİYET VEYA ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNE KONU TAŞINIR VEYA TAŞINMAZ MALLARDA PAYDAŞLAR ARASINDA MEVCUT BİRLİKTE MÜLKİYET İLİŞKİSİNİ SONA ERDİRİP FERDİ MÜLKİYETE GEÇMEYİ SAĞLAYAN İKİ TARAFLI TARAFLARI İÇİN BENZER SONUÇLAR DOĞURAN DAVALARDIR (1)

 • PAYDAŞLIĞIN GİDERİLMESİ DAVALARINDA DAVACI VE DAVALI TARAFLARIN DURUMU - Ortaklığın Giderilmesi Davaları İki Taraflıdır - Taraflar İçin Benzer Sonuçlar Doğuran Davalardır - Bu Davalarda Davalı da Davacı Gibi Aynı Haklara Sahiptir - Bu Nedenle Davacının Paydaşlığın Satış Suretiyle Giderilmesini İstemesi Davalıların Aynen Paylaşma İstemesine Engel Teşkil Etmez - Davacı Davasından Feragat Etse Bile Davalılardan Birinin Davaya Devam Etmek İstemesi Halinde Mahkemece Davaya Devam Edilerek İşin Esası Hakkında Karar Verilmelidir - Bu Nedenle Davacının Davadan Feragat Beyanına Karşı Hazır Bulunan Davalılardan Diyecekleri Sorulmalıdır - Davaya Devam Etmeyi İstemeleri Halinde Yargılamaya Devam Edilmelidir (1)

 • PAYDAŞLIĞIN GİDERİLMESİ DAVALARINDA HARÇ (1)

 • PAYDAŞLIĞIN GİDERİLMESİ DAVALARINDA SONUÇTA KAZANAN VE KAYBEDEN TARAFTAN SÖZ EDİLEMEYECEĞİNDEN HARÇ VE YARGILAMA GİDERLERİNİN TARAFLARA TAPU KAYDINDAKİ VE MİRASÇILIK BELGESİNDEKİ PAYLARI ORANINDA YÜKLETİLMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • PAYDAŞLIĞIN GİDERİLMESİ DAVALARINDA VEKALET ÜCRETİ (1)

 • PAYDAŞLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI (24)

 • PAYDAŞLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI - Taşınmaz Üzerinde Bina Ağaç Gibi Bütünleyici Parçalar Varsa Bunların Arzla Birlikte Satılması Gerektiği - Muhdesata İsabet Eden Kısım Muhdesat Sahibi Paydaşa Geri Kalan Bedel İse Payları Oranında Paydaşlara Dağıtılacağı - Muhdesata İsabet Eden Kısım Muhdesat Sahibi Paydaşa Geri Kalan Bedel İse Payları Oranında Paydaşlara Dağıtılacağı (1)

 • PAYDAŞLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASINDA BEDELİN TESPİTİ (2)

 • PAYDAŞLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASINDA BÜTÜN PAYDAŞLARIN YER ALMASI GEREKTİĞİ (1)

 • PAYDAŞLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASINDA BÜTÜN PAYDAŞLRIN YER ALMASI ZORUNLUDUR - Paydaşlığın Giderilmesi Davasını Paydaşlardan Biri veya Birkaçı Diğer Paydaşlara Karşı Açar - Davada Bütün Paydaşların Yer Alması Zorunludur - Paydaşlardan veya Ortaklardan Birinin Ölümü Halinde Alınacak Mirasçılık Belgesine Göre Mirasçılarının Davaya Katılmaları Sağlandıktan Sonra İşin Esasının İncelenmesi Gerekir (1)

 • PAYDAŞLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASINDA DAVALININ DURUMU - Davalı da Davacı Gibi Aynı Haklara Sahiptir - Davacının Paydaşlığın Satış Suretiyle Giderilmesini İstemesi Davalıların Aynen Paylaşma İstemesine Engel Teşkil Etmez (1)

 • PAYDAŞLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASINDA HUKUKİ DİNLENİLME HAKKI (1)

 • PAYDAŞLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASINDA PAYDAŞLARIN KATILIMI (2)

 • PAYDAŞLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASINDA TÜM PAYDAŞLARIN YER ALMASININ ZORUNLU OLDUĞU - Paydaşlığın Giderilmesi Davasının Paydaşlardan Biri veya Birkaçı Tarafından Diğer Paydaşlara Karşı Açıldığı - Paydaşlardan veya Ortaklardan Birinin Ölümü Halinde Alınacak Mirasçılık Belgesine Göre Mirasçılarının Davaya Katılmaları Sağlandıktan Sonra İşin Esasının İncelenmesi Gerektiği (1)

 • PAYDAŞLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASINDA USULSÜZ TEBLİGAT (1)

 • PAYDAŞLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASINDA YARGILAMA GİDERLERİ (1)

 • PAYDAŞLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASINI PAYDAŞLARDAN BİRİ VEYA BİR KAÇININ AÇMASI SONRASI VEFATI ÜZERİNE ALINACAK MİRASÇILIK BELGESİNE GÖRE MİRASÇILARININ DAVAYA KATILMALARININ MÜMKÜN OLMASI (1)

 • PAYDAŞLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASINI PAYDAŞLARDAN BİRİ VEYA BİR KAÇININ DİĞER PAYDAŞLARA KARŞI AÇACAĞI (1)

 • PAYDAŞLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASINI PAYDAŞLARDAN BİRİ VEYA BİRKAÇI DİĞER PAYDAŞLARA KARŞI AÇAR (1)

 • PAYDAŞLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASINI PAYDAŞLARDAN BİRİ VEYA BİRKAÇININ DİĞER PAYDAŞLARA KARŞI AÇACAĞI DAVADA BÜTÜN PAYDAŞLARIN YER ALMASININ ZORUNLU OLDUĞU (1)

 • PAYDAŞLIĞIN GİDERİLMESİ İSTEMİ (2)

 • PAYDAŞLIĞIN GİDERİLMESİ İŞLEMLERİ (1)

 • PAYDAŞLIĞIN GİDERİLMESİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ŞİKAYET (1)

 • PAYDAŞLIĞIN GİDERİLMESİ SONUCU SATIŞ BEDELİNİN DAĞITILMASI (2)

 • PAYDAŞLIĞIN GİDERİLMESİ TALEBİ (1)

 • PAYDAŞLIĞIN GİDERİLMESİNE İLİŞKİN ŞİKAYET (1)

 • PAYDAŞLIĞIN GİDERLMESİ İSTEMİNDE BÜTÜNLEYİCİ PARÇANIN DURUMU - Dava Konusu Taşınmaz Üzerinde Bütünleyici Parçalar Varsa Bunların Arzla Birlikte Satılması Gerekir - Muhdesatın Bir Kısım Paydaşlara Ait Olduğu Konusunda Tapuda Şerh Varsa ve Muhdesat Arzın Değerinde Bir Artış Meydana Getiriyorsa Bu Artışın Belirlenmesi İçin Arzın ve Muhdesatın Değerleri Ayrı Ayrı Tespit Edilir - Muhdesata İsabet Eden Kısım Muhdesat Sahibi Paydaşa, Geri Kalan Bedel İse Payları Oranında Paydaşlara Dağıtılır (1)

 • PAYDAŞLIĞIN SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİ İSTEMİ - Paylı Mülkiyet veya Elbirliği Mülkiyetine Konu Taşınır veya Taşınmaz Mallarda Paydaşlar Arasında Mevcut Birlikte Mülkiyet İlişkisini Sona Erdirip Ferdi Mülkiyete Geçmeyi Sağlayan İki Taraflı Tarafları İçin Benzer Sonuçlar Doğuran Davalar Olduğu (1)

 • PAYDAŞLIĞIN SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİNE İLİŞKİN DAVALARDA BÜTÜNLEYİCİ PARÇALARIN KİME AİT OLDUĞU KONUSUNDAKİ UYUŞMAZLIKDA PAYDAŞA GÖREVLİ MAHKEMEDE DAVA AÇMAK ÜZERE UYGUN BİR SÜRE VERİLMELİDİR (1)

 • PAYDAŞLIĞIN SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİNE İLİŞKİN DAVALARDA TAŞINMAZ ÜZERİNDE BULUNAN BÜTÜNLEYİCİ PARÇANIN KİME AİT OLDUĞU KONUSUNDA UYUŞMAZLIK OLUR VE BAZI PAYDAŞLARIN HAK İDDİA ETMELERİ HALİNDE O PAYDAŞA DAVA AÇMAK İÇİN SÜRE VERİLMESİ (1)

 • PAYDAŞLIĞIN SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİNE İLİŞKİN DAVALARDA TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ BÜTÜNLEYİCİ PARÇANIN KİME AİT OLDUĞU KONUSUNDAKİ UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜ - Bütünleyici Parçanın Üçüncü Şahsa Ait Olduğunun Anlaşılması Halinde Bu Kimseyi Muhdesat Sahibi Olarak Davaya Dahil Etmenin ve Ona Satış Bedelinden Pay Vermenin Mümkün Olmadığı - Bütünleyici Parçaların Kime Ait Olduğu Konusunda Uyuşmazlık Olup da Bunlar Üzerinde Bazı Paydaşların Hak İddia Etmeleri ve Öncelikle Bu Uyuşmazlığın Giderilmesini İstemeleri Halinde O Paydaşa Görevli Mahkemede Dava Açmak Üzere Uygun Bir Süre Verilmesi Gerektiği - Mahkemece Verilen Süre İçerisinde Dava Açıldığı Takdirde Sonucunun Beklenmesi Gerektiği - Açılmadığı Takdirde O Konuda Uyuşmazlık Yokmuş Gibi Davaya Devam Edilmesi Gerektiği (1)

 • PAYDAŞLIĞIN SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİNE KARAR VERİLMESİ HALİNDE SATIŞIN NASIL YAPILACAĞININ VE SATIŞ BEDELİNİN NE ŞEKİLDE DAĞITILACAĞININ HÜKÜM SONUCUNDA GÖSTERİLMESİ GEREKİR (1)

 • PAYDAŞLIĞIN SATIŞ YOLUYLA GİDERİLMESİ (7)

 • PAYDAŞLIĞIN SATIŞ YOLUYLA GİDERİLMESİ HALİNDE DAVA KONUSU TAŞINMAZ ÜZERİNDE BİNA AĞAÇ GİBİ BÜTÜNLEYİCİ PARÇALAR VARSA BUNLARIN ARZLA BİRLİKTE SATILMASI GEREKİR (1)

 • PAYDAŞLIĞIN SATIŞ YOLUYLA GİDERİLMESİ HALİNDE DAVA KONUSU TAŞINMAZ ÜZERİNDE BİNA AĞAÇ GİBİ BÜTÜNLEYİCİ PARÇALAR VARSA BUNLARIN ARZLA BİRLİKTE SATILMASI GEREKTİĞİ (1)

 • PAYDAŞLIĞIN SATIŞ YOLUYLA GİDERİLMESİ HALİNDE DAVA KONUSU TAŞINMAZ ÜZERİNDE BİNA AĞAÇ VS GİBİ BÜTÜNLEYİCİ PARÇA VARSA BUNLARIN ARZLA BİRLİKTE SATILMASI GEREKTİĞİ (1)

 • PAYDAŞLIĞIN SATIŞ YOLUYLA GİDERİLMESİ HALİNDE TAŞINMAZ ÜZERİNDE BİNA AĞAÇ VS. GİBİ BÜTÜNLEYİCİ PARÇA (MUHTESAT) VARSA BUNLARIN ARZLA BİRLİKTE SATILMASI GEREKİR (1)

 • PAYDAŞLIĞIN SATIŞ YOLUYLA GİDERİLMESİ HALİNDE TAŞINMAZ ÜZERİNDE BÜTÜNLEYİCİ PARÇALAR VARSA BUNLARIN ARZLA BİRLİKTE SATILMASI GEREKİR - Muhdesata İsabet Eden Kısım Muhdesat Sahibi Paydaşa, Geri Kalan Bedel İse Payları Oranında Paydaşlara Dağıtılır - Bütünleyici Parçanın Arzın Paydaşlarına Değil de Üçüncü Şahsa Ait Olması Halinde Bu Kimseyi Muhdesat Sahibi Olarak Davaya Dahil Etmek ve Ona Satış Bedelinden Pay Vermek Mümkün Değildir (1)

 • PAYDAŞLIĞIN SONA ERMESİ (1)

 • PAYDAŞLIĞIN TAKSİM SURETİYLE GİDERİLMESİ (3)

 • PAYDAŞLIĞININ GİDERİLMESİ (2)

 • PAYDAŞLIK (1)

 • PAYDAŞLIK SIFATI (1)

 • PAYDAŞLIKTAN ÇIKARILMA (1)

 • PAYDAŞLIKTAN ÇIKARMA (2)

 • PAYI AŞAN ORANDA TAŞINMAZ ÜZERİNDE TASARRUF ETME (1)

 • PAYI HACZEDİLEN BORÇLUNUN MESKENİYET ŞİKAYETİ (1)

 • PAYI KADASTRODAN SONRA TAPUDA YAPILAN İŞLEM SONUCU MİRASÇILARINA İNTİKAL ETMİŞTİR (1)

 • PAYIN AKRABAYA SATIMI (1)

 • PAYIN BÖLÜNEBİLİR OLMASI (1)

 • PAYIN DAVA TARİHİNDEKİ DEĞERİ (1)

 • PAYIN DEĞERİNİN BELİRLENMESİ (1)

 • PAYIN DEĞERİNİN TESPİTİ (1)

 • PAYIN DEVRİ (1)

 • PAYIN DEVRİ ŞİRKET HAKKINDA ANCAK ŞİRKETE BİLDİRİLMEK VE PAY DEFTERİNE KAYDEDİLMEK ŞARTIYLA GEÇERLİDİR (1)

 • PAYIN DÜZELTİLMESİ İSTEMİ (1)

 • PAYIN HACZİ VE SATIŞI (1)

 • PAYIN HÜKMEN DAVACININ ELİNDEN ÇIKMASI (1)

 • PAYIN İPTALİ İÇİN DAVA AÇILDIĞI - Taşınmazın Dava Tarihi İtibariyle Belirlenen Değerinden Davalının Payına İsabet Eden Miktar İtibariyle Nispi Karar Harcına Hükmedileceği - Mahkemece Taşınmazın Tamamının Değeri Üzerinden Fazla Harç Tahsiline Hükmedilmesi Doğru Olmadığı (1)

 • PAYIN İPTALİ İLE TESCİL (1)

 • PAYIN İPTALİ VE TESCİL (1)

 • PAYIN İPTALİ VE TESCİLİ (3)

 • PAYIN MUVAZAALI SATIŞI (1)

 • PAYIN SATILMASI (1)

 • PAYIN SATIŞ BEDELİNDE MUVAZAA (1)

 • PAYIN SATIŞ SURETİYLE TEMLİKİ (1)

 • PAYIN SATIŞ VAADİ (1)

 • PAYIN SATIŞI SURETİYLE PAYDAŞIN ALACAĞINA KAVUŞMA İMKANI BULUNDUĞU - Kanun Değişikiği İle Asgari Tarımsal Arazi Büyüklüklerinin Altındaki Arazilerde de Payın Üçüncü Şahıslara Satışı ve Devri Mümkün Hale Gelmiştir - Bu Durum Kanun Değişikliğinden Kaynaklandığından Usuli Kazanılmış Hak da Oluşturmaz (1)

 • PAYIN SATIŞININ DİĞER PAYDAŞLARA BİLDİRİLMESİ (1)

 • PAYIN SATTIRILMASI (1)

 • PAYIN SAYILMASI (1)

 • PAYIN TAPUDAN TERKİNİ (1)

 • PAYIN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE DEVRİ (1)

 • PAYIN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE SATILMASI (2)

 • PAYIN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE SATMASI (2)

 • PAYIN ÜÇÜNCÜ ŞAHSA SATILMASI (1)

 • PAYINA DÜŞEN VE ÖDEMEK ZORUNDA KALDIĞI MİKTARI TARAFINA ÖDENMESİ İSTEMİ (1)

 • PAYINA TECAVÜZ EDEREK RUHSATA AYKIRI OLARAK İMAR PLANINDA BULUNMAYAN KAÇAK BAHÇE DUVARLARI YAPTIĞI (1)

 • PAYINDAN AZ YER KULLANAN PAYDAŞ (1)

 • PAYINDAN AZ YER KULLANDIĞINI İLERİ SÜREN PAYDAŞIN DURUMU - Taksim veya Şuyuun Satış Yoluyla Giderilmesi İçin Dava Açması Gerektiği - Paylı Mülkiyetin Harici Taksimi veya Davacı Tarafından Fiili Kullanımının Bulunmaması Halinde Davacının Taşınmazda Kullanabileceği Bir Yerin Bulunup Bulunmadığının Belirlenmesi Gereği (1)

 • PAYINDAN AZ YER KULLANDIĞINI İLERİ SÜREN PAYDAŞIN SORUNUNU ELATMANIN ÖNLENİLMESİ DAVASI İLE DEĞİL KESİN SONUÇ GETİREN TAKSİM VEYA ORTAKLIĞIN SATIŞ YOLUYLA GİDERİLMESİ DAVASI AÇMAK SURETİYLE ÇÖZÜMLEMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • PAYINDAN AZ YER KULLANDIĞINI İLERİ SÜREN PAYDAŞIN SORUNUNU ELATMANIN ÖNLENİLMESİ DAVASI İLE DEĞİL KESİN SONUÇ GETİREN TAKSİM VEYA ORTAKLIĞIN SATIŞ YOLUYLA GİDERİLMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • PAYINDAN AZ YER KULLANDIĞINI İLERİ SÜREN PAYDAŞIN SORUNUNU ELATMANIN ÖNLENİLMESİ DAVASI İLE DEĞİL KESİN SONUÇ GETİREN TAKSİM VEYA ŞUYUN SATIŞ YOLUYLA GİDERİLMESİ DAVASI AÇMAK SURETİYLE ÇÖZÜMLEMESİ GEREKMEKTEDİR (1)

 • PAYINDAN AZ YER KULLANDIĞINI İLERİ SÜREN PAYDAŞIN SORUNUNU KESİN SONUÇ GETİREN TAKSİM VEYA ORTAKLIĞIN SATIŞ YOLUYLA GİDERİLMESİ DAVASI AÇMAK SURETİYLE ÇÖZÜMLEMESİ GEREKMEKTEDİR (1)

 • PAYINDAN AZ YER KULLANDIĞINI İLERİ SÜREN PAYDAŞIN SORUNUNU TAKSİM VEYA ŞÜYUUN SATIŞ YOLUYLA GİDERİLMESİ DAVASIYLA ÇÖZÜMLEMESİ GEREKİR (1)

 • PAYINDAN AZ YER KULLANDIĞINI İLERİ SÜREN PAYDAŞIN SORUNUNUN KESİN SONUÇ GETİREN TAKSİM VEYA ORTAKLIĞIN SATIŞ YOLUYLA GİDERİLMESİ DAVASI AÇMAK SURETİYLE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • PAYINI MAL KAÇIRMA AMACIYLA MUVAZAALI BİÇİMDE DEVRETTİĞİNİ İDDİASI (1)

 • PAYINI ÜÇÜNCÜ KİŞİYE SATILMASI (1)

 • PAYININ HİLE İLE ELİNDEN ALINDIĞINI İLERİ SÜREREK TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI (1)

 • PAYLARI ORANINDA PAYDAŞLARA DAĞITILMASI GEREĞİ (1)

 • PAYLARIN DENKLEŞTİRİLMESİ (1)

 • PAYLARIN HESAPLANMASI (2)

 • PAYLARIN İPTAL VE TESCİLİ (1)

 • PAYLARIN İPTALİ İLE TESCİLİ (1)

 • PAYLARIN MÜVEKKİLİ ADINA HÜKMEN TESCİLİ VE PAYIN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • PAYLARIN TAHAKKUK ŞEKLİ (1)

 • PAYLARIN TAKSİM EDİLMEMİŞ OLMASI (1)

 • PAYLARIN TAPUYA TESCİLİ (1)

 • PAYLAŞIM CETVELLERİNİN DÜZELTİLMESİ İSTEMİ (1)

 • PAYLAŞIM OLGUSUNU KANITLAMA ZORUNLULUĞU (1)

 • PAYLAŞIM ORANI BİLİNEBİLİR MALİ KÜLFETLERE GÖRE KARARLAŞTIRILACAĞINDAN SONRADAN ORTAYA ÇIKAN MASRAFIN TAMAMININ BİR TARAFA YÜKLENMESİ HAKKANİYETE AYKIR OLACAĞI (1)

 • PAYLAŞIM SENEDİNE AYKIRI KULLANIM NEDENİYLE ECRİMİSİL TALEBİ (1)

 • PAYLAŞIM SONUCU KALAN PARA OLMASI HALİNDE BU MİKTARIN İFLAS MASASINA GÖNDERİLMESİ GEREKİR (1)

 • PAYLAŞIMA DAYANAN TARAF (1)

 • PAYLAŞIMDA PAYLARIN EŞİT OLMASI ZORUNLULUĞU (1)

 • PAYLAŞIMDAN ÖNCE MİRAS ORTAKLIĞININ OLUŞMASI (327)

 • PAYLAŞIMIN İSBATI (1)

 • PAYLAŞIMIN KANITLANMASI (1)

 • PAYLAŞIMIN VARLIĞININ İSPATI (1)

 • PAYLAŞMA BİÇİMİ (3)

 • PAYLAŞMA DAVALARI (3)

 • PAYLAŞMA DAVALARINDA TARAF TEŞKİLİ (1)

 • PAYLAŞMA DAVASI (4)

 • PAYLAŞMA İSTEME (1)

 • PAYLAŞMA İSTEME HAKKI (1)

 • PAYLAŞMA SÖZLEŞMESİ (4)

 • PAYLAŞMALI MAL AYRILIĞI (1)

 • PAYLAŞMALI MAL AYRILIĞI REJİMİNDE BORÇLARDAN SORUMLULUK (1)

 • PAYLAŞMALI MAL AYRILIĞI REJİMİNDE BOŞANMA HALİNDE AİLE KONUTU VE EV EŞYASININ DURUMU (3)

 • PAYLAŞMALI MAL AYRILIĞI REJİMİNDE MALLARIN GERİ ALINMASI VE PAYLI MALIN VERİLMESİ (1)

 • PAYLAŞMALI MAL AYRILIĞI REJİMİNİN KAPSAMI (5)

 • PAYLAŞMALI MAL AYRILIĞI REJİMİNİN SONA ERME ANI (2)

 • PAYLAŞMALI MAL AYRILIĞI REJİMİNİN TASFİYESİNDE KATKIDAN DOĞAN HAK (1)

 • PAYLAŞMALI MAL AYRILIĞI REJİMİNİN TASFİYESİNDE PAYLAŞTIRMA YÖNTEMİ (1)

 • PAYLAŞMANIN İSPATI (1)

 • PAYLAŞMANIN KAT MÜLKİYETİ YOLUYLA YAPILMASI (1)

 • PAYLAŞMAYA DAYANAN TARAFIN İDDİASINI KANITLAMASI (1)

 • PAYLAŞMAYA KATILMA HAKKI (1)

 • PAYLAŞMAYA KAYYIMIN KATILMASI (3)

 • PAYLAŞMAYI İSTEME HAKKI (1)

 • PAYLAŞTIRMA (1)

 • PAYLAŞTIRMA DAVASI AÇMAK ÜZERE KAYYIM ATANMASI (1)

 • PAYLAŞTIRMA DAVASINDA KAYYIM ATANMASI (1)

 • PAYLAŞTIRMA KARARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • PAYLAŞTIRMA KASTININ BULUNUP BULUNMADIĞI (4)

 • PAYLAŞTIRMA MASRAFLARI (2)

 • PAYLAŞTIRMA OLGUSUNUN GERÇEKLEŞMEMESİ (1)

 • PAYLAŞTIRMA VE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ İÇİN SATIŞ YAPILMASI (1)

 • PAYLAŞTIRMA YAPILIRKEN ALACAĞIN HESAPLANMASINA İLİŞKİN TAKİP HUKUKU KURALLARINI YANLIŞ UYGULAMASI - Sıra Cetveline İtiraz Alacağın Esas ve Miktarına Yönelikse Dava Yoluyla Genel Mahkemede Görüleceği - İtiraz Sadece Sıraya Yönelikse Şikayet Yoluyla İcra Mahkemesinde Görüleceği - İtiraz Şikayet Olunun Alacağının Doğumuna ve Miktarına Yönelik Değil, Şikayetçinin Kendi Alacağı İle İlgili Sırasına İlişkin Olup, Üst Sınır İpoteği Kapsamı İle İlgili İnceleme Görevi İcra Mahkemesine Aittir (1)

 • PAYLAŞTIRMANIN TÜM MİRASÇILARI KAPSAMASI (3)

 • PAYLI MALIN ÖZGÜLENDİĞİ AMACIN DEĞİŞMESİ KORUMANIN VEYA OLAĞAN ŞEKİLDE KULLANMANIN GEREKLİ KILDIĞI ÖLÇÜYÜ AŞAN YAPI İŞLERİNE GİRİŞİLMESİ VEYA PAYLI MALIN TAMAMI ÜZERİNDE TASARRUF İŞLEMLERİNİN YAPILMASI OYBİRLİĞİ İLE AKSİ KARARLAŞTIRILMIŞ OLMADIKÇA BÜTÜN PAYDAŞLARIN KABULÜNE BAĞLIDIR (1)

 • PAYLI MALIN ÖZGÜLENDİĞİ AMACIN DEĞİŞTİRİLMESİ (2)

 • PAYLI MALIN ÖZGÜLENDİĞİ AMACIN DEĞİŞTİRİLMESİ KORUMANIN VEYA OLAĞAN ŞEKİLDE KULLANMANIN GEREKLİ KILDIĞI ÖLÇÜYÜ AŞAN YAPI İŞLERİNE GİRİŞİLMESİ VEYA PAYLI MALIN TAMAMI ÜZERİNDE TASARRUF İŞLEMLERİNİN YAPILMASI, OYBİRLİĞİYLE AKSİ KARARLAŞTIRILMIŞ OLMADIKÇA, BÜTÜN PAYDAŞLARIN KABULÜNE BAĞLIDIR (1)

 • PAYLI MALIN ÖZGÜLENDİĞİ AMACIN DEĞİŞTİRİLMESİ KORUNMANIN YA DA OLAĞAN ŞEKİLDE KULLANMANIN GEREKLİ KILDIĞI ÖLÇÜYÜ AŞAN YAPI İŞLERİNE GİRİŞİLMESİ VEYA PAYLI MALIN TAMAMI ÜZERİNDE TASARRUF İŞLEMLERİNİN YAPILMASI OYBİRLİĞİ İLE AKSİ KARARLAŞTIRILMIŞ OLMADIKÇA BÜTÜN PAYDAŞLARIN KABULÜNE BAĞLI OLMASI (1)

 • PAYLI MALIN TAMAMI ÜZERİNDE TASARRUF İŞLEMİ YAPILMASI (3)

 • PAYLI MALIN ÜZERİNDEKİ TASARRUF İŞLEMLERİNİN TÜM PAYDAŞLARIN KABULÜNE BAĞLI OLMASI (1)

 • PAYLI MÜLK (1)

 • PAYLI MÜLKİYET (189)

 • PAYLI MÜLKİYET HALİNDEKİ TAŞINMAZIN PAYDAŞI PAYINI KARI KOCAYA EVLADA VEYA AKRABAYA TEMLİK EDERSE ŞEKLEN SATIŞ OLARAK GÖSTERİLEN BU AKTİN GERÇEKTE SATIŞ OLMAYIP MİRAS HAKKINA BAĞLI VEYA HİBE GİBİ MAKSADA YÖNELİK İŞLEM OLDUĞU İDDİA VE İSPAT EDİLİRSE ÖNALIM HAKKININ İLERİ SÜRÜLEMEYECEĞİ (1)

 • PAYLI MÜLKİYET HÜKÜMLERİ (7)

 • PAYLI MÜLKİYET HÜKÜMLERİNE TABİ TAŞINMAZDA ELATMANIN ÖNLENMESİ VE ECRİMİSİL İSTEMİ - Taşınmazdan Yararlanamayan Paydaşın Payına Vaki Elatmanın Önlenmesini Her Zaman İsteyebileceği - Paydaşın Payına Karşılık Çekişmesiz Olarak Kullandığı veya Kullanabileceği Bir Kısım Yer Bulunması Halinde Açacağı Davanın Dinlenemeyeceği (1)

 • PAYLI MÜLKİYET HÜKÜMLERİNE TABİ TAŞINMAZIN TAMAMINI ÖNCEKİ PAYDAŞLARDAN BİRİNİN KİRAYA VERMESİ HALİNDE SÖZLEŞMENİN GEÇERLİ OLUP OLMAYACAĞI (1)

 • PAYLI MÜLKİYET HÜKÜMLERİNE TABİ TAŞINMAZLAR (1)

 • PAYLI MÜLKİYET HÜKÜMLERİNİN GÖZETİLMESİ (1)

 • PAYLI MÜLKİYET KONUSU TAŞINMAZIN KİRAYA VERİLMESİ - Taşınmazda Kayden Paydaşlar Arasında Yapılan Kira Sözleşmesinin Pay ve Paydaş Çoğunluğu Sağlanarak Kurulmuş Olması - Paydaş Bakımından da Hüküm İfade Edececeği - Geçerli Bir Kira Sözleşmesi Bulunduğuna Göre Artık Haksız Kullanımdan Söz Edilerek Ecrimisile Hükmedilemeyeceği - Taşınmazın Paydaşı Olan Davacının Ecrimisil Değil, Kira Bedelinden Payına İsabet Eden Tutarı İsteyebileceği (1)

 • PAYLI MÜLKİYET MALİKLERİ ARASINDA TEMLİKEN TESCİL DAVASININ DİNLENEMEMESİ (1)

 • PAYLI MÜLKİYET MALİKLERİ ARASINDA YARARLANMANIN EBGELLENMESİ (1)

 • PAYLI MÜLKİYET PAYINDAN DAHA AZ YER KULLANDIĞINI İDDİA EDEN PAYDAŞIN ECRİMİSİL İSTEMİ – Davacı, Dava Dilekçesinde Fiili Kullanma Biçiminin Oluşmadığını, Binadaki Dairelerin İki Tanesinin Tarafından, Bir Tanesinin Ölen Kızkardeşlerinin Eşi Tarafından, Kalanların ise Davalı Tarafından Kullanıldığını Belirterek Açıkça Fiili Kullanma Biçimi Oluşmadığını Kabul Ettiği Anlaşılmaktadır - Payından Daha Az Yer Kullandığını İddia Eden Paydaşın Açtığı Davanın Dinlenilme Olanağı Yoktur (1)

 • PAYLI MÜLKİYET REJİMİ (1)

 • PAYLI MÜLKİYET ÜZERE OLAN BİR TAŞINMAZDA GEÇERLİ BİR KİRA AKDİNDEN SÖZEDİLEBİLMESİ İÇİN SÖZLEŞMENİN PAY VE PAYDAŞ ÇOĞUNLUĞUNCA GERÇEKLEŞTİRİLMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • PAYLI MÜLKİYET ÜZERE OLAN TAŞINMAZA ELATMANIN ÖNLENMESİ VE ECRİMİSİL İSTEMİ (1)

 • PAYLI MÜLKİYET ÜZERE OLAN TAŞINMAZLARDA PAYDAŞLARDAN BİRİNİN DİĞER PAYDAŞLARLA TASARRUF YÖNÜNDEN BİR UYUŞMASI BULUNMADIĞI SÜRECE KENDİLİĞİNDEN TAŞINMAZIN BELLİ VE MUAYYEN BİR BÖLÜMÜNÜ TASARRUF OLANAĞI BULUNMADIĞI GİBİ BU YERİN BAŞKASI TARAFINDAN KULLANILMASINA MUVAFAKAT ETMESİNE DE DEĞER VERİLEMEZ (1)

 • PAYLI MÜLKİYET ÜZERİNDEKİ HAKLAR (1)

 • PAYLI MÜLKİYETE ÇEVRİLME (1)

 • PAYLI MÜLKİYETE ÇEVRİLMESİ (1)

 • PAYLI MÜLKİYETE DÖNÜŞEN ELBİRLİĞİ ORTAKLIĞI (1)

 • PAYLI MÜLKİYETE DÖNÜŞTÜRME (2)

 • PAYLI MÜLKİYETE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ (1)

 • PAYLI MÜLKİYETE KONU BİRDEN FAZLA TAŞINMAZ (1)

 • PAYLI MÜLKİYETE KONU TAŞINMAZIN HACZEDİLİP SATILMASI (1)

 • PAYLI MÜLKİYETE KONU TAŞINMAZIN KAMULAŞTIRILMASI (1)

 • PAYLI MÜLKİYETE KONU TAŞINMAZIN KİRALANMASI (3)

 • PAYLI MÜLKİYETE KONU TAŞINMAZIN YÖNETİMİ (2)

 • PAYLI MÜLKİYETE TABİ MALLAR (1)

 • PAYLI MÜLKİYETE TABİ OLAN TAŞINMAZ (10)

 • PAYLI MÜLKİYETE TABİ OLAN YERDE TASARRUF HAKKI (1)

 • PAYLI MÜLKİYETE TABİ TAŞINMAZ (10)

 • PAYLI MÜLKİYETE TABİ TAŞINMAZ ÜZERİNDE GEÇİT HAKKI TESİSİ (3)

 • PAYLI MÜLKİYETE TABİ TAŞINMAZA ELATMANIN ÖNLENMESİ (3)

 • PAYLI MÜLKİYETE TABİ TAŞINMAZDA ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN FESHİ VE TAPU KAYITLARININ İPTALİ İLE TESCİLİ İSTEMİ – Paylı taşınmaz malın özgülendiği amacın değiştirilmesi, korumanın veya olağan şekilde kullanmanın gerekli kıldığı ölçüyü aşan yapı işlerine girişilmesi olağanüstü tasarruflardan sayıldığı - Oybirliği İle Aksi Kararlaştırılmış Olmadıkça, Bütün Paydaşların Kabulüne Bağlı Olduğu - Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinin Geçerli Olabilmesi İçin Taşınmazın Tüm Paydaşlarıyla Sözleşme İmzalanması ya da Yapılan Sözleşmeye Tüm Paydaşların Onay Vermesi Gerektiği (1)

 • PAYLI MÜLKİYETE TABİ TAŞINMAZDA ELATMANIN ÖNLENMESİ İSTEMİ - Öncelikle Tüm Paydaşları Bağlayan Harici Bir Taksim Sözleşmesi ve Özel Bir Parselasyon Planın Olup Olmadığı veya Fiili Kullanma Biçiminin Oluşup Oluşmadığı Üzerinde Özenle Durulmalıdır - Varsa Çekişmeli Yerin Kimin Kullanımına Terk Edildiği Saptanılmalı, Harici veya Fiili Taksim Yoksa Uyuşmazlığın Medeni Yasanın Müşterek Mülkiyet Hükümlerine Göre Çözümlenmelidir (1)

 • PAYLI MÜLKİYETE TABİ TAŞINMAZDA İNTİFADAN MEN - Taşınmazın Tamamının Diğer Paydaşlarca Tasarruf Ediliyor Olması Nedeniyle Davacıya Kullanabileceği Yer Kalmaması Durumunda İntifadan Men Olgusunun Gerçekleşmiş Olacağı - Elatmanın Önlenmesi ve Ecrimisil İstemi (1)

 • PAYLI MÜLKİYETE TABİ TAŞINMAZDA KAMULAŞTIRMA İŞLEMİ (1)

 • PAYLI MÜLKİYETE TABİ TAŞINMAZDA KİRA İLİŞKİSİNİN KURULMASI (1)

 • PAYLI MÜLKİYETE TABİ TAŞINMAZDA KULLANMA VE YARARLANMA BİÇİMİNİN TESPİTİ (1)

 • PAYLI MÜLKİYETE TABİ TAŞINMAZDA KULLANMA VE YARARLANMA BİÇİMİNİN TESPİTİ TALEBİ (1)

 • PAYLI MÜLKİYETE TABİ TAŞINMAZDA ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ - Paydaşlığın Satış Yoluyla Giderilmesi Halinde Dava Konusu Taşınmaz Üzerinde Bütünleyici Parçalar Varsa Bunların Arzla Birlikte Satılması Gerektiği - Muhdesat Arzın Değerinde Bir Artış Meydana Getiriyorsa Bu Artışın Belirlenmesi Gerektiği - Muhdesata İsabet Eden Kısım Muhdesat Sahibi Paydaşa, Geri Kalan Bedel İse Payları Oranında Paydaşlara Dağıtılacağı - Bütünleyici Parçanın Üçüncü Şahsa Ait Olduğunun Anlaşılması Halinde Bu Kimseye Satış Bedelinden Pay Vermenin Mümükün Olmayacağı (1)

 • PAYLI MÜLKİYETE TABİ TAŞINMAZDA ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ İSTEMİ - Ortaklığın Satış Yoluyla Giderilmesi Halinde Taşınmaz Üzerinde Bütünleyici Parçalar Varsa Bunların Arzla Birlikte Satılması Gerektiği - Paydaşlığın Satış Yoluyla Giderilmesi Halinde Dava Konusu Taşınmaz Üzerinde Bulunan Muhdesatın Bir Kısım Paydaşlara Ait Olduğu Konusunda Tapuda Şerh Varsa, Muhdesat Arzın Değerinde Bir Artış Meydana Getiriyorsa Bu Artışın Belirlenmesi Gerektiği - Arzın ve Muhdesatın Değerlerin Ayrı Ayrı Tespit Edileceği - Bütünleyici Parçanın Üçüncü Şahsa Ait Olması Halinde Bu Kimseyi Muhdesat Sahibi Olarak Davaya Dahil Edilemeyeceği (1)

 • PAYLI MÜLKİYETE TABİ TAŞINMAZDA PAYA İLİŞKİN SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ (1)

 • PAYLI MÜLKİYETE TABİ TAŞINMAZDA PAYIN TEMLİKİ (1)

 • PAYLI MÜLKİYETE TABİ TAŞINMAZIN KİRALANMASI (1)

 • PAYLI MÜLKİYETE TABİ TAŞINMAZIN KİRAYA VERİLMESİ (5)

 • PAYLI MÜLKİYETE TABİ TAŞINMAZIN KULLANIM BİÇİMİNİN TESPİT EDİLEMEMESİ (1)

 • PAYLI MÜLKİYETİN (1)

 • PAYLI MÜLKİYETİN KULLANILMASI (2)

 • PAYLI MÜLKİYETİN PAYLAŞILMASINDA İNTİFA HAKKI SAHİBİNİN DURUMU (10)

 • PAYLI MÜLKİYETİN PAYLAŞMA İSTEMİ İLE SONA ERMESİ (41)

 • PAYLI MÜLKİYETİN PAYLAŞTIRILMASI (1)

 • PAYLI MÜLKİYETİN SONA ERMESİ (13)

 • PAYLI MÜLKİYETİN TANIMI (93)

 • PAYLI MÜLKİYETİN YÖNETİM VE TASARRUFU ÜZERİNE YAPILAN ANLAŞMALAR (15)

 • PAYLI MÜLKİYETLİ MALIN İCRAİ SATIŞI (1)

 • PAYLI MÜLKİYETTE AİLE KONUTU ŞERHİ KONULMASI (1)

 • PAYLI MÜLKİYETTE ARAZİ MÜLKİYETİNİN MALZEME SAHİBİNE VERİLMESİ (1)

 • PAYLI MÜLKİYETTE DAVA ARKADAŞLIĞI (1)

 • PAYLI MÜLKİYETTE DİĞER HAK SAHİPLERİNİN ÇIKARILMASI (1)

 • PAYLI MÜLKİYETTE EL ATMANIN ÖNLENMESİ (1)

 • PAYLI MÜLKİYETTE EL ATMANIN ÖNLENMESİ TALEBİ - Paylı Mülkiyette Taşınmazdan Yararlanamayan Paydaş, Engel Olan Öteki Paydaş veya Paydaşlardan Her Zaman Payına Vaki Elatmanın Önlenilmesini İsteyebilir - Ancak, O Paydaşın, Payına Karşılık Çekişmesiz Olarak Kullandığı Bir Kısım Yer Varsa Açacağı Davanın Dinlenme Olanağı Yoktur - Payından Az Yer Kullandığını İleri Süren Paydaşın Sorununu, Kesin Sonuç Getiren Taksim veya Ortaklığın Satış Yoluyla Giderilmesi Davası Açmak Suretiyle Çözümlemesi Gerekir (1)

 • PAYLI MÜLKİYETTE ELATMANIN ÖNLENMESİ (1)

 • PAYLI MÜLKİYETTE FİİLİ UYGULAMA (1)

 • PAYLI MÜLKİYETTE GİDERLER VE YÜKÜMLÜLÜKLER (4)

 • PAYLI MÜLKİYETTE HİSSEDARLARDAN ORTAK GİDER VE AİDATTAN KULLANANIN SORUMLU OLACAĞI - Paylı Mülkiyette Paydaşların Bağımsız Bölüme Ait Ortak Gider Borcundan Payları Oranında Sorumlu Olduğu – Ancak Aidatı Ödenmeyen Bağımsız Bölümün Davalı Tarafından Kullanıldığı - Diğer Paydaşın Faydalanmadığı - Bu Nedenle Aidat Borcunun Tamamından Davalının Sorumlu Olacağı (1)

 • PAYLI MÜLKİYETTE KARARLARIN BAĞLAYICILIĞI (6)

 • PAYLI MÜLKİYETTE KİRAYA VEREN DURUMUNDA OLMAYAN PAYDAŞIN TAHLİYE DAVASI AÇABİLMESİ İÇİN PAY VE PAYDAŞ ÇOĞUNLUĞUNU SAĞLAMASI VE TAHLİYE SEBEPLERİNDEN BİRİNE DAYANMASI GEREKTİĞİ (1)

 • PAYLI MÜLKİYETTE KOMŞU HAKKI (1)

 • PAYLI MÜLKİYETTE KULLANMA TAKSİMİ OLMADIĞI SÜRECE HER BİR PAYDAŞIN ARAZİNİN HER ZERRESİNDE MÜLKİYET HAKKI VARDIR (1)

 • PAYLI MÜLKİYETTE OLAĞAN YÖNETİM İŞLERİ (19)

 • PAYLI MÜLKİYETTE OLAĞANÜSTÜ TASARRUFLAR - Paylı Taşınmaz Malın Özgülendiği Amacın Değiştirilmesi, Korumanın veya Olağan Şekilde Kullanmanın Gerekli Kıldığı Ölçüyü Aşan Yapı İşlerine Girişilmesinin Olağanüstü Tasarruflardan Sayıldığı - Aksi Kararlaştırılmış Olmadıkça, Bütün Paydaşların Kabulüne Bağlı Olduğu - Sözleşme Konusu Taşınmaz Üzerine Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Yapılabilmesi ve Yapılan Sözleşmenin Paydaşları ve Yükleniciyi Bağlayıcı Olması İçin Tüm Paydaşlarca ya da Yetkili Temsilcilerince Sözleşmenin İmzalanmış Olmasının veya Yapılan Sözleşmeye "onay" Verilmesinin Zorunlu Olduğu - Tüm Paydaşların Katılmadığı veya İcazet Vermediği Sözleşmenin Geçersiz Olacağı (1)

 • PAYLI MÜLKİYETTE OLAĞANÜSTÜ YÖNETİM İŞLERİ VE TASARRUFLAR (76)

 • PAYLI MÜLKİYETTE ÖNEMLİ YÖNETİM İŞLERİ (40)

 • PAYLI MÜLKİYETTE PAYDAŞIN ÇIKARILMASI (2)

 • PAYLI MÜLKİYETTE PAYDAŞIN HAKLARI (2)

 • PAYLI MÜLKİYETTE PAYDAŞIN YASAL ÖNALIM HAKKI (54)

 • PAYLI MÜLKİYETTE PAYDAŞLAR ARASINDAKİ ECRİMİSİL İSTEMİ (1)

 • PAYLI MÜLKİYETTE PAYDAŞLIKTAN ÇIKARMA KARARI VERİLEBİLMESİNİN ŞARTLARI - Davacıların Davalıların Paydaşı Olduğu Dava Konusu Taşınmaza Ait Ortak Gider ve Vergi Borcunu Ödemeyerek Diğer Paydaşlara Yük Getirdiği - Davalıların Sürekli Borçlanarak Haklarında İcra Takibi Yapılmasına ve Alacaklılar Tarafından Taşınmaz Hakkında Ortaklığın Giderilmesi Davası Açılmasına Sebebiyet Vererek Ortak Kullanımı İmkansız Hale Getirdikleri - Davalıların Ortaklıktan Çıkarılmasını İstediği - Davacıların İleri Sürdüğü Bu Sebeplerin, Davalıların Diğer Paydaşlara Karşı Olan Yükümlülüklerini Ağır Surette İhlal Ettiği ve Müşterek Mülkiyet İlişkisinin Devamını Çekilmez Hale Getirdiğini Göstermediği - Davanın Reddi Gerektiği (1)

 • PAYLI MÜLKİYETTE PAYIN HACZİ VE SATIŞI (2)

 • PAYLI MÜLKİYETTE PAYLARIN TESPİTİ (1)

 • PAYLI MÜLKİYETTE PAYLAŞMA BİÇİMİ (82)

 • PAYLI MÜLKİYETTE TASARRUF TARZININ DEĞİŞİKLİĞİ (1)

 • PAYLI MÜLKİYETTE TAŞINMAZDAN YARARLANAMAYAN PAYDAŞ ENGEL OLAN ÖTEKİ PAYDAŞ VEYA PAYDAŞLARDAN ECRİMİSİL İSTİYEBİLİR (1)

 • PAYLI MÜLKİYETTE TAŞINMAZDAN YARARLANAMAYAN PAYDAŞ ENGEL OLAN ÖTEKİ PAYDAŞ VEYA PAYDAŞLARDAN HER ZAMAN PAYINA VAKİ ECRİMİSİL İSTEYEBİLİR (1)

 • PAYLI MÜLKİYETTE TAŞINMAZDAN YARARLANAMAYAN PAYDAŞ ENGEL OLAN ÖTEKİ PAYDAŞ VEYA PAYDAŞLARDAN HER ZAMAN PAYINA VAKİ EL ATMANIN ÖNLENİLMESİNİ VEYA ECRİMİSİL İSTEYEBİLİR (1)

 • PAYLI MÜLKİYETTE TAŞINMAZDAN YARARLANAMAYAN PAYDAŞ ENGEL OLAN ÖTEKİ PAYDAŞ VEYA PAYDAŞLARDAN HER ZAMAN PAYINA VAKİ ELATMANIN ÖNLENİLMESİNİ VE ECRİMİSİL İSTİYEBİLİR (1)

 • PAYLI MÜLKİYETTE TAŞINMAZDAN YARARLANAMAYAN PAYDAŞ ENGEL OLAN ÖTEKİ PAYDAŞ VEYA PAYDAŞLARDAN HER ZAMAN PAYINA VAKİ ELATMANIN ÖNLENİLMESİNİ VE/VEYA ECRİMİSİL İSTEYEBİLİR (1)

 • PAYLI MÜLKİYETTE TAŞINMAZDAN YARARLANAMAYAN PAYDAŞ ENGEL OLAN ÖTEKİ PAYDAŞ VEYA PAYDAŞLARDAN PAYINA VAKİ ELATMANIN ÖNLENİLMESİNİ HER ZAMAN İSTEYEBİLİR (2)

 • PAYLI MÜLKİYETTE TAŞINMAZDAN YARARLANAMAYAN PAYDAŞ ENGEL OLAN ÖTEKİ PAYDAŞ VEYA PAYDAŞLARDAN PAYINA VAKİ ELATMANIN ÖNLENİLMESİNİ HER ZAMAN İSTEYEBİLMESİ (1)

 • PAYLI MÜLKİYETTE TAŞINMAZDAN YARARLANAMAYAN PAYDAŞ ENGEL OLAN ÖTEKİ PAYDAŞLARDAN HER ZAMAN PAYINA VAKİ ELATMANIN ÖNLENİLMESİNİ VE/VEYA ECRİMİSİL İSTEYEBİLİR - Kural Olarak, İntifadan Men Edilmedikçe Paydaşlar Birbirlerinden Ecrimisil İsteyemezler - İntifadan Men Koşulunun Gerçekleştiği İddiası Her Türlü Delille Kanıtlanabilir (1)

 • PAYLI MÜLKİYETTE TAŞINMAZDAN YARARLANAMAYAN PAYDAŞ ENGEL OLAN ÖTEKİ PAYDAŞLARDAN VAKİ ELATMANIN ÖNLENİLMESİNİ HER ZAMAN İSTEYEBİLİR (1)

 • PAYLI MÜLKİYETTE TAŞINMAZDAN YARARLANAMAYAN PAYDAŞ ENGEL OLAN PAYDAŞ VEYA PAYDAŞLARDAN PAYINA VAKİ ELATMANIN ÖNLENİLMESİNİ HER ZAMAN İSTEYEBİLİR (1)

 • PAYLI MÜLKİYETTE TAŞINMAZDAN YARARLANAMAYAN PAYDAŞ, ENGEL OLAN ÖTEKİ PAYDAŞ VEYA PAYDAŞLARDAN HER ZAMAN PAYINA VAKİ ELATMANIN ÖNLENİLMESİNİ VE/VEYA ECRİMİSİL İSTEYEBİLİR (1)

 • PAYLI MÜLKİYETTE TAŞINMAZDAN YARARLANAMAYAN PAYDAŞ, ENGEL OLAN ÖTEKİ PAYDAŞ VEYA PAYDAŞLARDAN PAYINA VAKİ ELATMANIN ÖNLENİLMESİNİ HER ZAMAN İSTEYEBİLİR (1)

 • PAYLI MÜLKİYETTE TAŞINMAZDAN YARARLANAMAYAN PAYDAŞIN ENGEL OLAN ÖTEKİ PAYDAŞ VEYA PAYDAŞLARDAN PAYINA VAKİ ELATMANIN ÖNLENİLMESİNİ HER ZAMAN İSTEYEBİLECEĞİ (1)

 • PAYLI MÜLKİYETTE YARARLANMA, KULLANMA VE KORUMA (69)

 • PAYLI MÜLKİYETTE YÖNETİM (2)

 • PAYLI MÜLKİYETTE YÖNETİM USULÜ (1)

 • PAYLI MÜLKİYETTEKİ PAYA HACİZ KONULMASI (1)

 • PAYLI MÜLKİYTTE SATIŞIN NE ŞEKİLDE OLACAĞI - Paylı Mülkiyet Hükümlerine Konu İse Satış Bedelinin Paydaşların Tapudaki Payları Oranında Karar Verilmesi Gerekir - Elbirliği Mülkiyeti Hükümlerine Tabi Olması Halinde Satış Bedelinin Mirasçılık Belgesindeki Paylar Oranında Karar Verilmesi Gerekir - Hem Paylı, Hem de Elbirliği Mülkiyeti Halinin Bir Arada Bulunması Halinde İse Satış Bedelinin Tapudaki ve Mirasçılık Belgesindeki Paylar Nazara Alınarak Dağıtılmasına Karar Verilmesi Gerekir (1)

 • PAYLI PAYIN KULLANILMASI (1)

 • PAYLI TAŞINMAZ (4)

 • PAYLI TAŞINMAZ MALIN ÖZGÜLENDİĞİ AMACIN DEĞİŞTİRİLMESİ KULLANMANIN GEREKLİ KILDIĞI ÖLÇÜYÜ AŞAN YAPI İŞLERİNE GİRİŞİLMESİ BÜTÜN PAYDAŞLARIN KABULÜNE BAĞLIDIR (1)

 • PAYLI TAŞINMAZ YÖNÜNDEN TAPU İPTAL VE TESCİL TALEBİ (1)

 • PAYLI TAŞINMAZDA OLUŞAN YARARLANMA HAKKINA ÖTEKİ PAYDAŞIN ELATMASININ ÖNLENMESİ İSTEMİ (2)

 • PAYLI TAŞINMAZDA PAYDAŞ ŞİKAYETÇİNİN HACZEDİLEMEZLİK İDDİASI (1)

 • PAYLI TAŞINMAZIN KAMULAŞTIRILMASI (1)

 • PAYLI TAŞINMAZIN KAT MÜLKİYETİNE ÇEVRİLMESİ (1)

 • PAYLI TAŞINMAZIN KİRAYA VERİLMESİ VE SÖZLEŞMENİN UZATILMASININ ÖNEMLİ YÖNETİM İŞLERİNDEN OLDUĞU (1)

 • PAYLI TAŞINMAZLARDA HER PAYDAŞIN MESKENİYET ŞİKAYETİNDE BULUNMA HAKKI OLDUĞU (1)

 • PAYLI TAŞINMAZLARDA HER PAYDAŞIN MESKENİYET ŞİKAYETİNDE BULUNMA HAKKI OLDUĞU - Hacze Konu Taşınmazın Borçluya Ölen Babasından Kaldığı - Babasından İntikal Eden Miras Hissesine Haciz Konulduğu - Borçlunun Haline Münasip Ev Alabileceği Miktar Mahcuzun Değerinden Fazla İse Şikayetin Kabulü Gerektiği - Az İse Şikayetin Kısmen Kabulü Gerektiği - Mahcuzun Satılarak Borçlunun Haline Münasip Ev Alması İçin Gerekli Bedelin Kendisine Verilmesi Gerektiği - Artanın Alacaklıya Ödenmesine Satışın Borçlunun Haline Münasip Ev Alabileceği Miktardan Az Olmamak Üzere Yapılmasına Karar Verilmesi Gerektiği (1)

 • PAYLI TAŞINMAZLARDA HER PAYDAŞIN MESKENİYET ŞİKAYETİNDE BULUNMA HAKKININ OLDUĞU (2)

 • PAYLI VE ELBİRLİĞİ İLE MÜLKİYET (1)

 • PAYLI VE ELBİRLİĞİ MÜLKİYET (2)

 • PAYLI VE ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİ (1)

 • PAZAR GÜNÜ ÇALIŞMA (1)

 • PAZAR GÜNÜ KİRACIYI GÜNDÜZ VAKTİ ÜÇ SAAT BOYUNCA EVE BAĞLI KALACAK ŞEKİLDE VERİLEN İZNİN TANINAN HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASINA MÜSAİT OLDUĞU (1)

 • PAZAR YERİ OLARAK KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ (1)

 • PAZAR YERİ TAHSİS ÜCRETİ (2)

 • PAZAR YERİNDEKİ YENİLEME ÇALIŞMALARI NEDENİYLE TEZGAHLARININ KALDIRILMASI İSTENİLEN SANIKLARIN BU DURUMA KARŞI ÇIKARAK BELEDİYE ZABITA GÖREVLİLERİ OLAN MÜŞTEKİLERE FİKİR VE EYLEM BİRLİĞİ İÇERİSİNDE TEZGAHLARDA BULUNAN SALDIRIDA KULLANILMAYA ELVERİŞLİ ARAÇLARLA SALDIRDIKLARI (1)

 • PAZARDA REKABETİ ENGELLEME AMACI TAŞIYAN ANLAŞMA (4)

 • PAZARLAMA POLİTİKALARINDA VE FİLO İSKONTOLU SATIŞ UYGULAMALARINDA HAKSIZ VE EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI DAVRANILMADIĞI İDDİASI (1)

 • PAZARLAMA VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİNE AİT OLUP ŞİRKETTEN TAHSİL EDİLEMEDİĞİ İLERİ SÜRÜLEN AMME BORÇLARININ KANUNİ TEMSİLCİ SIFATIYLA DAVACIDAN TAHSİLİ AMACIYLA DÜZENLENEREK TEBLİĞ OLUNAN ÖDEME EMİRLERİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMESİNİN TANIMI (1)

 • PAZARLAMACININ FAALİYET ALANI (1)

 • PAZARLAMACININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ (1)

 • PAZARLIĞA AİT HÜKÜM BULUNMAMASI (1)

 • PAZARLIK DAVETLİ TEKLİF ALMA USULÜ İLE DÜZENLENEN İHALE (1)

 • PAZARLIK İÇİN BULUŞTUĞU ESNADA ŞAHISLARIN ARACI ÇALARAK OLAY YERİNDEN KAÇTIKLARI (1)

 • PAZARLIK SONUCUNDA TAŞINMAZIN DAVALI ŞİRKETE SATILDIĞI ANCAK ARALARINDA ANLAŞARAK PAYDAŞLARA TAŞINMAZIN SATILDIĞINI SÖYLEDİKLERİ (1)

 • PAZARLIK USULÜ İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇAMAŞIR YIKAMA İHALELERİNE İLİŞKİN OLARAK GÖREVİ İHMAL SUÇLARI (1)

 • PAZARLIK USULÜNDE İHALE (3)

 • PAZARLIK USULÜYLE YAPILACAK İŞLER (5)

 • PAZARLIK USULÜYLE YAPILAN SATIŞ (1)

 • PAZARLIKLA SATIŞ (2)

 • PAZARLIKLA SATIŞ HALİNDE İLANIN YETERLİ OLMASI (1)

 • PAZARLIKLA SATIŞ TALEBİ (3)

 • PAZARLIKLA SATIŞIN FESHİ (1)

 • PAZARLIKLA SATIŞIN FESHİNDE GÖREV (1)

 • PAZARLIKLA SATIŞIN FESİH TALEBİ (1)

 • PAZARLIKLA VE ANLAŞARAK TAŞINMAZ SATIMI (1)

 • PAZARLIKLI SATIŞA İZİN KARARI (1)

 • PEDAGOJİK FORMASYON (1)

 • PEHLİVAN/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • PEK ÇOK ÇALIŞANIN 3-4 AYLIK ÜCRETLERİNİN ÖDENMEDİĞİ (1)

 • PEK ÇOK KİŞİNİN ÖLÜMÜNE VE YARALANMASINA NEDEN OLAN BOMBALI SALDIRI OLAYI HAKKINDA YÜRÜTÜLEN CEZA SORUŞTURMASINDA, SORUŞTURMA EVRAKINI İNCELEME VE SÖZ KONUSU EVRAKTAN ÖRNEK ALMA YETKİSİNİN HAKİMLİK KARARIYLA KISITLANMASI VE BU KARARA YAPILAN İTİRAZIN REDDEDİLMESİ SEBEBİYLE YAŞAM HAKKININ İHLAL EDİLDİĞİ İDDİASI AÇIKÇA DAYANAKTAN YOKSUN OLMASI NEDENİYLE KABUL EDİLEMEZ NİTELİKTEDİR (1)

 • PEK HAFİF OLARAK KABUL EDİLEN SUÇ (1)

 • PEK ÖNEMLİ BİR SEBEBİN VARLIĞI (1)

 • PEK ÖNEMLİ SEBEP (1)

 • PEK YAKIN ZAMANDA ZARARA UĞRANILACAĞININ TESPİTİ (1)

 • PEKDAŞ/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • PEKİNEL/TÜRKİYE DAVASI (2)

 • PELİN ERDA VD/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • PENCERE AÇMANIN AİLE MAHREMİYETİNİ İHLAL ETMEYECEĞİ HAKKINDA (1)

 • PENCERELERİN İMAR MEVZUATINA AYKIRILIĞI NEDENİYLE KAPATILMASI (1)

 • PENCERENİN MUHKEM NİTELİKTE OLUP OLMADIĞI (2)

 • PENDİK DEVLET HASTANESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN DOĞUM NETİCESİNDE ALİABA ERGÜN’ÜN %94 ORANINDA ENGELLİ OLARAK DÜNYAYA GELDİĞİ (1)

 • PERAKENDE SATIŞ (1)

 • PERAKENDE SATIŞ NİTELİĞİ (1)

 • PERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE BELİRLENEN GECİKME FAİZİ 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNDA BELİRLENEN GECİKME ZAMMINI AŞAMAZ (1)

 • PERAKENDE SATIŞ TARİFELERİNİN GÜNCELLENMESİ (1)

 • PERAKENDE SATIŞTA FİYAT ETİKETİ ZORUNLULUĞU (3)

 • PERDEYİ KALDIRMA TEORİSİ (1)

 • PERFORMANS DEĞERLENDİRME CETVELİ (1)

 • PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİNİN OLMAMASI (1)

 • PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ (1)

 • PERFORMANS DÜŞÜKLÜĞÜ NEDENİYLE FESİH (2)

 • PERFORMANS DÜŞÜKLÜĞÜ NEDENİYLE YAPILAN FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE İSTEMİ - İşçinin Performansının Düşük Olduğu ve Verilen Eğitimlere Rağmen Performansının İyileşmediğinin İddia Edildiği - İşverence İbraz Edilen Belgelerde İşçinin Çalıştığı Süre Boyunca Düzenli Olarak Satış Primi Aldığının Görüldüğü - Başarısız Olan Birinin Düzenli Olarak Satış Pirimi Almasının Söz Konusu Olamayacağı – İşyerinde Objektif Bir Performans Değerlendirme Sisteminin Bulunduğu ve İşçinin Ortalama Olarak Benzer İşi Görenlerden Daha Az Verimle Çalıştığı Hususları, İspat Yükü Üzerinde Bulunan İşverence İspatlanamadığı - İspat Yükü Altında Olan İşverenin İş Akdini Performans Düşüklüğü Nedeniyle Geçerli Nedenle Feshettiğinden Söz Edilemeyeceği (1)

 • PERFORMANS DÜŞÜKLÜĞÜ SEBEBİ İLE İŞTEN ÇIKARILAN İŞÇİNİN KIDEM VE İHBAR TAZMİNATINA HAK KAZANACAĞI - İşyerinde “Delik Makine Operatörü” Olarak Çalışan İşçinin, İş Sözleşmesinin Performans Düşüklüğü ve Tutanakları İmzalamadığı Gerekçesiyle Haksız Şekilde Feshedildiği - İşçinin İşyerinde Çalışma Verimini Düşürmesi, Kendisine Verilen Uyarı ve Savunmaları İmzalamayı Reddederek İşverenin Yönetim Yetkisini Tanımaması Nedeniyle Disiplin Kurulu Kararı İle İş Sözleşmesinin Haklı Nedenle Feshedildiği - Olay İzah Belgesi Başlıklı İki Adet Tutanak Bulunduğu - Verimsiz Çalışma Konulu Tutanakta İşçinin Yıkama Yapması Gerekirken Makineyi Durdurarak Beklediği - Bu Olay Nedeniyle Savunma Vermekten İmtina Ettiği - Personel İle Görüşüldüğünde Niyetinin Tazminatlarını Alıp Gitmek Olduğu - Daha Önce İki Kez İkaz Edildiği - Üretim Düşüklüğü Konulu Tutanakta İse, Davacının 9 Saatlik Çalışma Mesaisinde Üretiminin Sadece 200 Adet Cam Delmek Olduğunun Tespit Edildiği - Bu Olay Dolayısıyla Savunma Vermekten İmtina Ettiği - 9 Saatlik Çalışmada En Az 900 Adet Delme İşleminin Gerçekleşmesi Gerekirken 241 Adet Olarak Gerçekleştirdiği - Ciddi Boyutta Performans Düşüklüğünün Söz Konusu Olduğu - Disiplin Kurulu Kararında Vardiya Amiri Tutanağına İstinaden Davacıya “Verimsiz Çalışma ve Savunma Vermeyi Reddetmesinden” Dolayı Kınama Cezası Verildiği - Diğer Disiplin Kurulu Kararında İse, Önceki Disiplin Kurulu Toplantısından Çıkan Karara Göre ve Davacının Vardiya Amirinin Tutanağına İstinaden İş Kanunu İlgili Maddesi Kapsamında İş Sözleşmesinin Feshine Karar Verildiği - Performans Düşüklüğü Haklı Fesih Nedeni Oluşturacak Ağırlıkta Olmamakla Birlikte İşyerinin Normal İşleyişini Bozan, İş Görme Borcunun Gerektirdiği Şekilde Yerine Getirilmesini Engelleyen Hallerden Olup Geçerli Fesih Nedeni Oluşturduğu - Bu Fesih Şekli de İşçinin Kıdem ve İhbar Tazminatlarına Hak Kazanmasına Engel Teşkil Etmediği - İşçinin Kıdem ve İhbar Tazminatı Taleplerinin Kabulü Gerektiği (1)

 • PERFORMANS DÜŞÜKLÜĞÜ SEBEBİYLE, FESHİN GEÇERSİZLİĞİNİN TESPİTİ VE İŞE İADE İSTEMİ - İşveren, İş Sözleşmesini İşçinin Davranışlarından Kaynaklanan Nedenlerle Geçerli Olarak Feshedebilir - İşçinin Performans ve Verimlilik Sonuçlarının Geçerli Bir Nedene Dayanak Olabilmesi İçin Objektif Ölçütlerin Belirlenmesi Zorunludur - Performans ve Verimlilik Standartları İşyerine Özgü Olmalıdır - İşverence Düşük Performans Söz Konusu İse Bunun Nedenlerini ve Sonuçlarını Analiz Etmek, Gerektiğinde Eğitim Vermek, Düzeltmesi İçin Çalışana Olanak Vererek Performans Düşüklüğünü Gidermek Olmalıdır - İlk Önlem Olarak İşçinin İş Sözleşmesinin Feshedilmesi Doğru Değildir (1)

 • PERFORMANS DÜŞÜKLÜĞÜNÜN OBJEKTİF VE GENEL OLARAK DİKKATE ALINMASININ GEREKMESİ (1)

 • PERFORMANS NEDENİYLE FESİH (1)

 • PERFORMANS ÜCRETİ EKSİK ÖDENEN İŞÇİNİN KIDEM TAZMİNATI İSTEMİ - İşçinin Aldığı Ücret Miktarının Düşürülmesi, İkramiyenin veya Sosyal Yardımın Kaldırılmasının Sözleşme İçeriğinin İşçi Aleyhine Değiştirilmesi Anlamına Geldiği - Bu Tür Değişikliklerin Ancak İşçinin Yazılı Onayı İle Yapılabileceği - İşçinin Açıkça Onay Vermediği Esaslı Değişikliklerin İşçiyi Bağlamayacağı - İşverenin Herhangi Bir Nedenle Tek Taraflı Olarak İşçinin Ücretinde ya da Ücret Nevinden Bir Alacağında İndirime Gitmesinin Mümkün Olmadığı - İşverenin Tek Taraflı Olarak İşçinin Yazılı Rızasını Almadan Ücretinde İndirime Gitmesi Halinde İşçinin Sözleşmesini Haklı Nedenle Feshetmesinin Mümkün Olacağı (1)

 • PERFORMANS YETERSİZLİĞİ SEBEBİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ - Davacı İşçinin İşyerinde Dolap Ekipman Sorumlusu Olarak Çalıştığı - Davalı İşveren İşyerinde Performans Kriterlerine Dair Uygulamayı Ortaya Koymadığı - İş Sözleşmesinin Feshinden 8 Ay Önce İşçinin Savunmasının İstendiği - Daha Sonraki Çalışmaları Bakımından Yeni Bir Fesih Nedeni Ortaya Konulmamış ve Fesih Öncesinde Savunma Alınmadığı - Fesihte Bir Nedene Dayanılmamış ve Sadece Kıdem İhbar Ödemeye Dair İbraname Alındığı - Dosya Kapsamı Mevcut Delil Durumu ve İleri Sürülen İstinaf Sebepleri Dikkate Alındığında Davalının İstinaf Başvurusunun Mahkemenin Vakıa ve Hukuki Değerlendirmesinde Usul ve Esas Yönünden Yasaya Aykırılık Bulunmadığı (1)

 • PERİ KIRIK BAŞVURUSU (1)

 • PERİŞAN VE DİĞERLERİ/TÜRKİYE DAVASI (2)

 • PERK VE DİĞERLERİ/TÜRKİYE DAVASI (2)

 • PERSONEL ATAMALARININ İPTALİ İSTEMİYLE DAVALI İDAREYE YAPILAN BAŞVURUNUN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMI KAPSAMINDA ALT İŞVEREN TARAFINDAN ÇALIŞTIRILAN İŞÇİYE KAMU KURUMUNCA YAPILAN KIDEM TAZMİNATI ÖDEMESİ NEDENİYLE ALT İŞVERENE KARŞI AÇILAN RÜCU DAVALARINDA İTİRAZ KONUSU KURALLARIN İPTALİ (1)

 • PERSONEL DAĞILIM CETVELİ İLKELERİNE İSTİNADEN YENİ GÖREV YERLERİNE NAKLEN TAYİNLERİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • PERSONEL DEVRİ İLE İLGİLİ ÇELİŞKİNİN GİDERİLMESİ GEREĞİ (1)

 • PERSONEL FAZLALIĞI (1)

 • PERSONEL FAZLALIĞININ ORTAYA (1)

 • PERSONEL GİDERLERİNİN BELEDİYE GELİRLERİNİN YÜZDE OTUZUNU AŞMAMASI GEREKTİĞİ ANCAK BU SINIRIN AŞILARAK PERSONEL GİDERLERİ BELEDİYE GELİRLERİNİN YÜZDE OTUZSEKİZİNE ULAŞTIĞI VE BU SEBEPLE DAVACININ İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHEDİLDİĞİ (1)

 • PERSONEL GİDERLERİNİN BELEDİYE GELİRLERİNİN YÜZDE OTUZUNU AŞMAMASI GEREKTİĞİ ANCAK BU SINIRIN AŞILARAK PERSONEL GİDERLERİNİN BELEDİYE GELİRLERİNİN YÜZDE OTUZSEKİZİNE ULAŞTIĞI VE BU SEBEPLE DAVACININ İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHEDİLDİĞİ (6)

 • PERSONEL GİDERLERİNİN BELEDİYE GELİRLERİNİN YÜZDE OTUZUNU AŞMAMASI GEREKTİĞİ ANCAK BU SINIRIN AŞILARAK PERSONEL GİDERLERİNİN BELEDİYE GELİRLERİNİN YÜZDE OTUZSEKİZİNE ULAŞTIĞINI VE BU SEBEPLE DAVACININ İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHEDİLDİĞİ (1)

 • PERSONEL HAKKINDA GEREKLİ İŞLEMİ YAPMAMA EYLEMİ (1)

 • PERSONEL MAAŞLARININ BANKA ŞUBELERİNDEN YATIRILMASI KARŞILIĞI GELİR ELDE EDİLDİĞİ (1)

 • PERSONEL ÖĞÜN YEMEK MALİYETİ (1)

 • PERSONEL SİCİL RAPORLARININ KAYBOLMASI (1)

 • PERSONEL SİCİL VE BAŞARI DEĞERLENDİRME RAPORLARI İLE PERFORMANS DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ İLE PERFORMANS PUANININ DÜŞÜKLÜĞÜ ŞEKLİNDE İŞLEM TESİS EDİLDİĞİ (1)

 • PERSONEL STATÜSÜ (1)

 • PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDE KOMİSER YARDIMCISI OLARAK GÖREV YAPAN HAKKINDA GÖREV SIRASINDA AMİR VEYA ÜSTLERİNE SAYGISIZ DAVRANDIĞINDAN BAHİSLE TESİS EDİLEN DÖRT AY SÜRELİ DURDURMA CEZASINA DAİR İDARE İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • PERSONEL TAŞIMA HİZMETİ KARŞILIĞI KESİLEN FATURALARIN ÖDENMEDİĞİ (1)

 • PERSONEL TAŞIMA HİZMETİ VERİLEN ULUSAL BASIN GAZETECİLİK MATBAACILIK VE YAYINCILIK AŞ’DEN YARGI KARARIYLA KESİNLEŞEN ALACAĞIN, BU ŞİRKETİN YÖNETİM VE DENETİMİNE EL KOYAN TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KANUNLA KENDİSİNE VERİLEN YETKİLERİ KEYFİ BİÇİMDE VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN HAKLARINI İHLAL EDECEK ŞEKİLDE KULLANARAK YAPTIĞI MÜDAHALELER NEDENİYLE TAHSİL EDİLEMEMESİ VE DAVALARIN SONUÇSUZ KALMASI, YARGILAMANIN MAKUL SÜREDE TAMAMLANMAMASI, TALEBE RAĞMEN DANIŞTAYDA DURUŞMALI YARGILAMA YAPILMAMASI VE KARARLARIN GEREKÇESİZ OLMASI NEDENLERİYLE ADİL YARGILANMA VE MÜLKİYET HAKKI İHLAL EDİLMİŞTİR (1)

 • PERSONEL TAŞIMA NEDENİYLE HAK KAZANILAN ALACAĞIN FAİZ VE MASRAFLARLA BİRLİKTE TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • PERSONEL TAŞIMACILIĞI FAALİYETİ (1)

 • PERSONEL VE AMORTİSMAN GİDERLERİNDEN SORUMLU OLMADIĞININ TESPİTİ (1)

 • PERSONEL VE ÇALIŞMA ARKADAŞLARININ BULUNDUĞU İŞ ORTAMINDA ETKİSİZ BIRAKILMA (1)

 • PERSONEL YÖNETMELİĞİNİN NİTELİĞİ (2)

 • PERSONELDEN SORUMLU YÖNETİCİ TARAFINDAN ŞAHSINA YÖNELİK SİSTEMLİ OLARAK MOBBİNG UYGULANDIĞI (1)

 • PERSONELE CEP TELEFONU TAHSİS EDİLMESİ VE KONUŞMA BEDELLERİNİN YERSİZ OLARAK BÜTÇEDEN ÖDENMESİ (1)

 • PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASI (1)

 • PERSONELE KUSURLARINDAN DOLAYI RÜCU (1)

 • PERSONELE VERİLEN ARACIN ÖZEL İŞLERDE KULLANILMASI - Personele Verilen Araçlar Yıllık İzin ve Özel İhtiyaçlar İçin Kesinlikle Kullanılamayacağı - Gps Kayıtlarına İlişkin Bilirkişi Raporunda Aracın Kullanım Kayıtlarının Tespit Edildiği - Aracın Daha Önce Şirkette Staj Yapmış Kişinin İkamet Ettiği Eve Sık Sık Gittiğinin Tespit Edildiği - Bu Şekilde Davacının Şirkete Ait Aracı Özel İşlerinde Kullandığının Sabit Olduğu - Fesih Tarihine Kadar Bu Durumun Sürdüğü Kabul Edilse Dahi Bu Eylem Haklı Fesih Ağırlığında Olmadığı - İşverene Geçerli Fesih İmkanı Vereceği (1)

 • PERSONELE YAPILAN EK ÖDEMENİN ÖDENMESİ NEDENİYLE TAZMİN HÜKMÜ VERİLMESİ (1)

 • PERSONELE YAPILAN EK ÖDEMENİN ÖDENMESİ SONUCU KAMU ZARARINA SEBEBİYET VERİLDİĞİ GEREKÇESİ İLE TAZMİNİNE KARAR VERİLMESİ (1)

 • PERSONELE YAPILAN İKİ MAAŞ TUTARINDA İKRAMİYE ÖDEMESİNDE 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDAKİ AYLIK TANIMI DIŞINDA KALAN UNSURLARIN DA HESAPLAMAYA DAHİL EDİLDİĞİ GEREKÇESİYLE VERİLEN TAZMİN HÜKMÜ (1)

 • PERSONELE YAPILAN İKİ MAAŞ TUTARINDA İKRAMİYE ÖDEMESİNDE AYLIK TANIMI DIŞINDA KALAN UNSURLARIN DA HESAPLAMAYA DAHİL EDİLMESİ (2)

 • PERSONELE YAPILAN İKRAMİYE ÖDEMESİNDE AYLIK TANIMI DIŞINDA KALAN ÖZLÜK HAKLARININ İKRAMİYE HESABINA DAHİL EDİLDİĞİ GEREKÇESİYLE TAZMİN HÜKMÜ VERİLMESİ (1)

 • PERSONELE YAPILAN İKRAMİYE ÖDEMESİNDE AYLIK TANIMI DIŞINDA KALAN ÖZLÜK HAKLARININ İKRAMİYE HESABINA DAHİL EDİLMESİ (1)

 • PERSONELİN ACİL SERVİSE HİZMET VERDİKLERİ SÜRELER İÇİN ÖNGÖRÜLEN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME KATSAYISINDAN YARARLANDIRILMASI İÇİN YAPILAN BAŞVURUNUN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • PERSONELİN ATAMASINDA UYGULANAN USULÜN ARAŞTIRILMASI GEREĞİ (1)

 • PERSONELİN AYLIK MAAŞLARI İLE İLGİLİ OLARAK BANKACILIK KANUNUNU İLE GETİRİLEN SINIRLAMA KONUSUNDA TEREDDÜTE DÜŞÜLMESİ SONUCU SINIRIN ÜSTÜ TUTARLARIN PERSONELE BORÇLAR HESABINDA BLOKE EDİLMESİ NEDENİYLE TAZMİN HÜKMÜ VERİLMESİ (1)

 • PERSONELİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE İLGİLİ OLARAK GENİŞ KAPSAMLI DÜZENLEMELER GETİREN "GENEL EMİR"İN, İDARENİN SADECE İÇ İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN OLDUĞUNUN KABULÜNE OLANAK BULUNMADIĞI; YETKİ DEVRİNİN ANCAK YASANIN AÇIK İZİN VERMESİ HALİNDE VE YİNE AÇIKÇA İZİN VERDİĞİ KONULARLA SINIRLI OLARAK YAPILABİLECEĞİ (1)

 • PERSONELİN KİŞİSEL EYLEM VE DAVRANIŞLARI İDARİ EYLEM VE İŞLEM SAYILMAMIŞ KİŞİSEL KUSURA DAYANAN DAVALARIN İNCELEME YERİNİN ADLİ YARGI OLDUĞU HASMININ İSE KİŞİNİN KENDİSİ OLDUĞU (1)

 • PERSONELİN NAKLE TABİ TUTULDUĞU ÜCRETİN FARK OLARAK ÖDENMESİ ÖNGÖRÜLEN TAZMİNATLARIN VE SAİR HUSUSLARIN KAZANILMIŞ HAK NİTELİĞİNİ HAİZ ÖZLÜK HAKLARI OLARAK DÜZENLENMİŞTİR (1)

 • PERSONELİN PARMAK İZİ TARAMA SİSTEMİ İLE MESAİ KONTROLÜNÜN YAPILMASI DURUMU (1)